• Banner Survey 2566 (1).png

  ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 • .ย.66.pdf

  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปะจำเดือนมิถุนายน 2566

 • 2021-12_d82026f1a4f7092.jpg

  รณรงค์หยุดเผาในที่โล่ง เพื่อลดปัญหามลพิษจากไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

 • .pdf

  ประกาศการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน

 • LINE_ALBUM_ผ้าไทย_๒๓๐๓๑๐_35.jpg

  ประชาสัมพันธ์ วารสาร จุลสาร แนะนำแหล่งท่องเที่ยว และเรียนรู้ตำบลจักราช ประจำปี 2565

 • 43062_๒๐๐๒๐๖_0172.jpg

  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลจักราช ประจำปี 2565

 • 1687516219-Screenshot 2023-06-23 171350.png

  ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ

 • LINE_ALBUM_ผู้ป่วย_๒๒๐๕๑๓_4.jpg

  ลงพื้นเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปี 2565

 • .pdf

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-23 แยกถนน (สายทางหลวง 226-บ้านตะ

 • 1682998803-.png

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชนตำบลจักราช อายุ 12 -25 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูข่าวทั้งหมด

คำสั่งออนไลน์ (E-Office)

ดูคำสั่งทั้งหมด