โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบลจักราช ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช