ภาพการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ประจำปี 2566

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ที่ 471/2565 เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ จึงแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรา 5 ดังต่อไปนี้ 1.นายพุฒิพงษ์ ดุลยติธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เป็นพนักงานประเมินภาษี 2.นางญาณัท สวนหนองปลิง เป็นพนักงานสำรวจและพนักงานประเมินภาษี 3.นางสาวชญาพัฒน์ ปึ้งกลาง 4.นางสาวเกตุดาว จิตทองหลาง 5.นายกฤตพล แย้มวิเศษ เป็นพนักงานสำรวจและพนักงานเก็บภาษี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565