โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ ตำบลจักราช

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ ตำบลจักราช ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ทางคณะผู้จัดทำโครงการ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมทุกหมู่บ้านในเขต อบต.จักราช ทำให้การแข่งขันกีฬาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ