โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2566 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช จัดโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น