กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง พนักงานส่วนตำบลจักราช และชุมชน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ ของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ นอกจากนี้ยังพื้นที่ทางสังคม และการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ พร้อมทั้งฟื้นฟูจิตใจและปัญญาของวัดและชุมชน ตามแนวพระพุทธศาสนา