โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลจักราช ประจำปี ๒๕๖๖

กองการศึกษาฯ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช พิจารณาเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ สืบสาน เห็นคุณค่า ของดนตรีไทย ?การเป่าขลุ่ย? เพื่อเป็นการสืบทอดการเป่าขลุ่ยที่กำลังจะสูญสลายไปจากชุมชนในตำบลจักราช ไม่ว่าจะเป็นศิลปด้านการละเล่นพื้นบ้าน ด้านดนตรีไทย ให้คงอยู่สืบไป