อัลบัมทั้งหมด

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ ตำบลจักราช

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ภาพการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ประจำปี 2566

ต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ. ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลจักราช

กิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดวัด ตามแนวทาง วัด ประชา รัฐ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ออกติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2565

โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ประจำปี 2565 (เคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนตำบลจักราช ประจำปี 2565

โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ประจำปี 2565 (เคลื่อนที่) ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนพฤกษ์

โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ประจำปี 2565 (เคลื่อนที่) ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองจอก

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเล่นกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ประจำปี 2565 (เคลื่อนที่) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จักราช

โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ประจำปี 2565 (เคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก

ภาพโครงการหนูรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2565

กิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบาย โคราช เมืองกีฬา (Korat Sport City)

ภาพโครงการส่งเสริม รักษาประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

กิจกรรมโครงการประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการ สปสช.ระดับพื้นที่ อบต.จักราช

ภาพโครงการตามรอยพ่อหลวง (เศรษฐกิจพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคโควิด-19

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปีงบประมาณ 2565

นายก อบต.จักราช ตรวจความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จักราช เพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอน

ตรวจ Antigen Test Kit ผู้ปกครอง บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอน

ประชุมชี้แจงนโยบายและทำข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565

ฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564

มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้ผู้ยากไร้ขาดแคน

จัดทำสถานที่กักตัวเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ระดับตำบล (Local Quarantine)

ดำเนินการจัดสร้างบ้านผู้ยากไร้ (งบสนับสนุนจาก อบจ.นครราชสีมา)

ภาระกิจช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019

กิจกรรมงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า

รณรงค์ให้ความรู้ ดูแล ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี่ยงโค ในการป้องกันและรักษาโรคลัมปีสกิน

ภาระกิจหน้าที่ซ่อมระบบน้ำประปา ไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน

โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ผู้ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มอบสิ่งของจากเงินรายได้โครงการ เดิน-วิ่ง-ปั่น ลดเหล้าเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

ภาพโครงการจ้างนักเรียน-นักศึกษา ปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน

ความคืบหน้า โครงการแก่อย่างมีค่า ชราอย่างมีสุข

ประชุมจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลจักราช

ภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( แจกถังขยะ)

กิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดบุหรี่

ต้อนรับนายอำเภอจักราช ออกตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช

โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลจักราช คัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 64 แบบ New Normal

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564

ไหว้ศาลพระภูมิิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในการก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2564

ตรวจตลาดนัด เพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19

โครงการ หนูรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ชิม ช้อป ใช้ ของดีอำเภอจักราช

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4

การออกติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2563

ศึกษาดูงานหมู่บ้านปลอดขยะ ณ บ้านหนองสะแกกวน อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

กิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จักราช

โครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพการดำเนินงานโครงการ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563

ประชุมประจำเดือน พนักงานส่วนตำบลจักราช

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2563

สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนพฤกษฺ หมู่ที่ 2 ตำบลจักราช

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเล่นกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการอบรมอาสาสมัครกีฬา และผู้นำการออกกำลังกาย(อสก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563

สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านสะพานถม หมู่ที่ 12 ตำบลจักราช

สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 13 ตำบลจักราช

สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ที่ 3 ตำบลจักราช

สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพฤกษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลจักราช

สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านจักราช หมู่ที่ 4 ตำบลจักราช

สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 11 ตำบลจักราช

สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 10 ตำบลจักราช

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 1 ตำบลจักราช

สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 14 ตำบลจักราช

สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านโคกซาด หมู่ที่ 6 ตำบลจักราช

สนามกีฬากายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกกวัก หมู่ที่ 7 ตำบลจักราช

สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 8 ตำบลจักราช

สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลจักราช

ภาพบรรยากาศการออกกำลังกายภายในชุมชนชาวตำบลจักราช

ภาพกิจกรรม โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก และเด็กวัยก่อนเรียน ประจำปี 2562

โครงการไปวัดวันพระ-แห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

ภาพวัดบ้านตะกุดเครือปลอก

ภาพวัดบ้านหนองบัวกลาง

ภาพวัดบ้านน้ำซับ

ภาพวัดป่าหนองจอก

ภาพวัดบ้านหนองนกกวัก

ภาพวัดบ้านหนองพลวง

ภาพวัดบ้านหนองพฤกษ์

ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช

อ่างเก็บน้ำลำฉมวก ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีของชาวจักราช

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการตลาดความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน

โตรงการ คนไทย หัวใจเดียวกัน

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2557