ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 23 พ.ย 66
2 ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ทั่วไป 3 พ.ย 66
3 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ทั่วไป 25 ต.ค. 66
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั่วไป 19 ต.ค. 66
5 ประกาศรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 17 ต.ค. 66
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ทั่วไป 29 ก.ย. 66
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ส.ค. 66
8 ประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป 26 ก.ค. 66
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-23 แยกถนน (สายทางหลวง 226-บ้านตะกุดเครือปลอก)-ฝายหนองจอก ด้ว จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ก.ค. 66
10 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปะจำเดือนมิถุนายน 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 ก.ค. 66
11 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทั่วไป 6 ก.ค. 66
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น ทั่วไป 3 ก.ค. 66
13 ประชาสัมพันธ์ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้งคานสะพาน วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ทั่วไป 27 มิ.ย. 66
14 ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั่วไป 23 มิ.ย. 66
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-23 แยกถนน (สายทางหลวง 226-บ้านตะกุดเครือปลอก)-ฝายหนองจอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 มิ.ย. 66
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-23 แยกถนน (สายทางหลวง 226-บ้านตะ จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 มิ.ย. 66
17 กิจกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลจักราช กิจกรรมปลูกต้นไม้ ทั่วไป 12 มิ.ย. 66
18 คู่มือรวมกฎหมาย กฎ และแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 มิ.ย. 66
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 มิ.ย. 66
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทั่วไป 1 มิ.ย. 66
21 กิจกรรมสำรวจป่า "กลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลจักราช" ทั่วไป 29 พ.ค. 66
22 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 พ.ค. 66
23 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง สรุปผลาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 พ.ค. 66
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชนตำบลจักราช อายุ 12 -25 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 2 พ.ค. 66
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 เม.ย. 66
26 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมรักษาประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั่วไป 11 เม.ย. 66
27 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ทั่วไป 11 เม.ย. 66
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 เม.ย. 66
29 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั่วไป 3 เม.ย. 66
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก "โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปี 2566" ทั่วไป 30 มี.ค. 66
31 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั่วไป 13 มี.ค. 66
32 รายงานงบการเงิน อบต.จักราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั่วไป 9 มี.ค. 66
33 การขับเคลื่อนจริยธรรม ทั่วไป 6 มี.ค. 66
34 การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด อบต.จักราช ทั่วไป 2 มี.ค. 66
35 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปี 2566 ทั่วไป 15 ก.พ. 66
36 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 ทั่วไป 14 ก.พ. 66
37 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 ทั่วไป 14 ก.พ. 66
38 ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 ทั่วไป 7 ก.พ. 66
39 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 1 ก.พ. 66
40 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 1 ก.พ. 66
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่องรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ทั่วไป 25 ม.ค. 66
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ทั่วไป 24 ม.ค. 66
43 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาค จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 ม.ค. 66
44 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั่วไป 16 ม.ค. 66
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นนมถ126-56 สายทางหลวง226-บ้านโนนงิ้ว จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ม.ค. 66
46 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 9 ม.ค. 66
47 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั่วไป 9 ม.ค. 66
48 สุรปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ม.ค. 66
49 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั่วไป 6 ม.ค. 66
50 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ทั่วไป 3 ม.ค. 66
51 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566 ทั่วไป 3 ม.ค. 66
52 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ (ITA) ทั่วไป 3 ม.ค. 66
53 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ทั่วไป 28 ธ.ค. 65
54 รายงานงบการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั่วไป 26 ธ.ค. 65
55 การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ใสสะอาด 2566" และ "งดให้ งดรับ" ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั่วไป 23 ธ.ค. 65
56 โครงการตามรอยพ่อหลวง (เศรษฐกิจพอเพียง) ทั่วไป 21 ธ.ค. 65
57 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๒๖-๕๖ สายทางหลวง๒๒๖-บ้านโนนงิ้ว ตำบลจักราช กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๘๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ทั่วไป 21 ธ.ค. 65
58 ประกาศองค์กการบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง นโยบาย No Gift Policy งดให้ งดรับ ของขวัญ ในทุกเทศกาล ทั่วไป 21 ธ.ค. 65
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 8 บ้านหนองพลวง ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ธ.ค. 65
60 ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดให้ งดรับ ของขวัญ ในทุกเทศกาล ทั่วไป 15 ธ.ค. 65
61 ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-56 สายทางหลวง 226-โนนงิ้ว ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ธ.ค. 65
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ธ.ค. 65
63 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชาบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน ทั่วไป 29 พ.ย 65
64 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองพลวง หมู่ที่8 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 พ.ย 65
65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-56 สายทางหลวง 226-บ้านโนนงิ้ว ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 พ.ย 65
66 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 พ.ย 65
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลจักราช และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จักราช ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เพิ่มเติม จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 พ.ย 65
68 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 พ.ย 65
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มโนนงิ้ว - สระน้ำหนองพลวง (ช่วงศาลตาปู่) บ้านหนองพลวง หมู่ 8 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 พ.ย 65
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ บ้านหนองคล้า หมู่ 1 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 พ.ย 65
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. วายซอยบ้านนางสุกัญญา บ้านจักราช หมู่ ที่ 4 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 พ.ย 65
72 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ทั่วไป 9 พ.ย 65
73 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 8 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 พ.ย 65
74 ร่วมแต่งกายชุดผ้าไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย หรือผ้าไทยพื้นเมือง ตามนโยบายในการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อร่วมสืบสานผ้าไทยผ้าหรือพื้นเมืองอย่างยั่งยืน #ผ้าไทยโคราช #ผ้าทอโคราช ทั่วไป 3 พ.ย 65
75 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 ทั่วไป 2 พ.ย 65
76 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัาง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 พ.ย 65
77 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 พ.ย 65
78 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.จักราช ประจำปี 2565 ทั่วไป 1 พ.ย 65
79 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ต.ค. 65
80 ระบบจองคิวออนไลน์ อบต.จักราช ทั่วไป 26 ต.ค. 65
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ต.ค. 65
82 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ต.ค. 65
83 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 ทั่วไป 20 ต.ค. 65
84 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ต.ค. 65
85 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 ต.ค. 65
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ต.ค. 65
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั่วไป 11 ต.ค. 65
88 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั่วไป 4 ต.ค. 65
89 การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ทั่วไป 4 ต.ค. 65
90 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ทั่วไป 3 ต.ค. 65
91 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั่วไป 3 ต.ค. 65
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง คิดใหม่ ทำใหม่ Thailand 4.0 การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน ทั่วไป 3 ต.ค. 65
93 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ทั่วไป 1 ต.ค. 65
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล,เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน ทั่วไป 30 ก.ย. 65
95 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั่วไป 22 ก.ย. 65
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก-บ้านตะกุดเครือปลอก ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ก.ย. 65
97 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป 19 ก.ย. 65
98 รณรงค์สร้างจิตสำนึก ลดการทิ้งของเสียและขยะลงสู่แหล่งน้ำ ทั่วไป 16 ก.ย. 65
99 การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพและกระบวนการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั่วไป 9 ก.ย. 65
100 ประกาศขายทรัพย์สินครุภัณฑ์ชำรุดขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช จำนวน ๔ ประเภท ๘ รายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ก.ย. 65
101 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก- บ้านตะกุดเครือปลอก กว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมทางเชื่อมหรือมีพื้นที่ไม่น้อย จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ก.ย. 65
102 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก-บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ 10 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ก.ย. 65
103 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ส.ค. 65
104 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วไป 30 ส.ค. 65
105 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 ทั่วไป 16 ส.ค. 65
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ส.ค. 65
107 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 1 ทั่วไป 15 ส.ค. 65
108 เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก โรคระบาดในเด็กช่วงฤดูฝน ทั่วไป 11 ส.ค. 65
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ส.ค. 65
110 จังหวัดนครราชสีมา เชิญเที่ยวงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน 2565 ทั่วไป 10 ส.ค. 65
111 ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทั่วไป 10 ส.ค. 65
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ส.ค. 65
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ส.ค. 65
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ส.ค. 65
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคจัดซื้อวัสดุตามโครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ส.ค. 65
116 แนวทางป้องกันโรคฝีดาษวานร ทั่วไป 5 ส.ค. 65
117 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป 5 ส.ค. 65
118 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ทั่วไป 5 ส.ค. 65
119 รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรค ทั่วไป 5 ส.ค. 65
120 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 3 ทั่วไป 2 ส.ค. 65
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ส.ค. 65
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม นม ภาคเรียนที่ 1/2565 เพิ่มเติม วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ส.ค. 65
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน) วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ก.ค. 65
124 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือขอตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ก.ค. 65
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานจำนวน 1 ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ก.ค. 65
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาวิธี เฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ก.ค. 65
127 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ทั่วไป 19 ก.ค. 65
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศจำนวน ๒ คัน วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ก.ค. 65
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ก.ค. 65
130 วันอาสาฬหบูชา วันปฐมเทศนา พระรัตนตรัยครบองค์สาม ทั่วไป 11 ก.ค. 65
131 วันเข้าพรรษา วันที่พระสงฆ์ประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ทั่วไป 11 ก.ค. 65
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.ค. 65
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ก.ค. 65
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ บ้านหนองคล้า หมู่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ก.ค. 65
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านน้ำซับ -บ้านโคกพลวง ต.หินโคน หมู่ 11 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ก.ค. 65
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสายทางหลวง226-เขตบ้านโนนมัน ต.หินโคน หมู่ 7 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ก.ค. 65
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ก.ค. 65
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ก.ค. 65
139 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ทั่วไป 30 มิ.ย. 65
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.จักราชและโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลจักราช ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่่มเติม วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มิ.ย. 65
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมฝายหนองจอก วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 มิ.ย. 65
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นไม้ตามโครงการปรับภูมิทัศน์อ่างลำฉมวก วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 มิ.ย. 65
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 มิ.ย. 65
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะรถสองแถว จำนวน 4 คัน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 มิ.ย. 65
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ จำนวน 15 ป้าย วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 มิ.ย. 65
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทิศใต้ บ้านโนนงิ้ว หมู่ 13 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 มิ.ย. 65
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 มิ.ย. 65
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำถุงผ้า ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 มิ.ย. 65
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 มิ.ย. 65
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง226-บ้านตะกุดเครือปลอก(ซอยบ้านนายเยี่ยม) หมู่ 3 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 มิ.ย. 65
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง226-่บ้านนายสน ชาวพิมาย บ้านหนองนกกวัก หมู่ 7 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 มิ.ย. 65
152 การจัดการน้ำเสีย ทั่วไป 16 มิ.ย. 65
153 ประชาสัมพันธ์ลงข้อมูลฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบinfo ทั่วไป 13 มิ.ย. 65
154 ประกาศการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
155 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ทั่วไป 9 มิ.ย. 65
156 ไขมัน กินได้ เลือกให้ถูก กินให้พอดี ทั่วไป 9 มิ.ย. 65
157 รู้จักโรคความดันโลหิตสูง ทั่วไป 9 มิ.ย. 65
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างวัดบ้านน้ำซับ หมู่ 11 วิธีเฉพาะเจาะจง ทั่วไป 8 มิ.ย. 65
159 บริษัท เอส.ซี.เอส.สปอร์ตสแวร์ จำกัด (สาขาจักราช) มอบรองเท้าสนับสนุนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเล่นกีฬาต้านยาเสพติด ทั่วไป 7 มิ.ย. 65
160 ประกาศ เรื่องรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ทั่วไป 6 มิ.ย. 65
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโนนสว่าง ซอย 2 บ้านจักราช หมู่ 4 ตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 มิ.ย. 65
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายทางหลวง226-บ้านน้ำซับ หมู่ 11 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 มิ.ย. 65
163 ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่แนะนำการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
164 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป 31 พ.ค. 65
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 พ.ค. 65
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำซุ้มประตู โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 พ.ค. 65
167 ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริม นม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จักราช และโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในเขตตำบลจักราช ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 พ.ค. 65
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเล่นกีฬาต้านยาเสพติด วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 พ.ค. 65
169 วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ๒๕๖๕ ทั่วไป 27 พ.ค. 65
170 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (งวดที่ 29-30) ทั่วไป 25 พ.ค. 65
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มโนนยอ บ้านหนองจอก หมู่ที่ 10 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 พ.ค. 65
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายคุ้มโนนทะยูง) บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 14 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 พ.ค. 65
173 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 17 พ.ค. 65
174 ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ทั่วไป 17 พ.ค. 65
175 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบประเมินความสามารถในการดำเนินการกิจวัตรประจำวัน Barthel ADL Index) ของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั่วไป 16 พ.ค. 65
176 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัญที่ 1 ประจำปี 2565 ทั่วไป 12 พ.ค. 65
177 ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ ทั่วไป 11 พ.ค. 65
178 วันวิสาขบูชา วันประสูตร ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ทั่วไป 11 พ.ค. 65
179 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 พ.ค. 65
180 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ทั่วไป 9 พ.ค. 65
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง226-บ้านน้ำซับ (ช่วงหมู่ที่11) วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 พ.ค. 65
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง226- บ้านตะกุดเครือปลอก (ซอยบ้านนายเชย) หมู่ 3วิธีเฉพาะเจาะจง ทั่วไป 6 พ.ค. 65
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองบัวลาง - บ้านโนนงิ้ว (ช่วงหมู่ที่ 5) หมู่ 5 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 พ.ค. 65
184 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ทั่วไป 20 เม.ย. 65
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 เม.ย. 65
186 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 เม.ย. 65
187 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 เม.ย. 65
188 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2 ทั่วไป 12 เม.ย. 65
189 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 เม.ย. 65
190 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ทั่วไป 5 เม.ย. 65
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 เม.ย. 65
192 มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ทั่วไป 5 เม.ย. 65
193 ประกาศเรื่อง ช่องทางการรับฟังเรื่องร้องเรียน ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 4 เม.ย. 65
194 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน ทั่วไป 31 มี.ค. 65
195 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน ทั่วไป 28 มี.ค. 65
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มโนนงิ้ว - สระหนองพลวง (ช่วงสระน้ำหนองพลวง) หมู่ 8 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 มี.ค. 65
197 เชิญร่วมงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอจักราช ประจำปี 2565 ทั่วไป 18 มี.ค. 65
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองบัวกลาง - บ้านโนนงิ้ว (ช่วงหมู่ที่ 13) วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 มี.ค. 65
199 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ทั่วไป 16 มี.ค. 65
200 ฐานข้อมูลด้านอาชีพ ทั่วไป 16 มี.ค. 65
201 ลงพื้นเยี่ยมบ้านผู้พิการ ประจำปี 2565 ทั่วไป 15 มี.ค. 65
202 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ (EIT) ทั่วไป 15 มี.ค. 65
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงยังชีพ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 มี.ค. 65
204 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 มี.ค. 65
205 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี2564/65 (งวดที่ 4) ทั่วไป 11 มี.ค. 65
206 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 (งวดที่ 17 - 18) ทั่วไป 11 มี.ค. 65
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 มี.ค. 65
208 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปี 2565 ทั่วไป 10 มี.ค. 65
209 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมด้านกีฬาตำบลจักราช ประจำปี 2565 ทั่วไป 10 มี.ค. 65
210 ประชาสัมพันธ์รับสมัครแรงงาน (ศูนย์มีชัยจักราช) ทั่วไป 3 มี.ค. 65
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.จักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 มี.ค. 65
212 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทั่วไป 3 มี.ค. 65
213 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาฟุตซอลอำเภอจักราช ประจำปี 2565 ทั่วไป 2 มี.ค. 65
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 มี.ค. 65
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงยังชีพ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ก.พ. 65
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง ทั่วไป 25 ก.พ. 65
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง๒๒๖-บ้านน้ำซับ (ช่วงหมู่ที่ ๑๒) หมู่ ๑๒ วิธัเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ก.พ. 65
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง ทั่วไป 24 ก.พ. 65
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ก.พ. 65
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกถนน(ทางหลวง226-บ้านตะกุดเครือปลอก-ฝายหนองจอก) หมู่่14 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ก.พ. 65
221 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 22 ก.พ. 65
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจหาเชื้อ(ATK) วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ก.พ. 65
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ก.พ. 65
224 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ก.พ. 65
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายนาซึมคุ้ม9-บ้านหนองมโนรมย์ บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ 3 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 ก.พ. 65
226 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 15 ก.พ. 65
227 ฉีดพ่นน้ำสนามกีฬา สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านหนองนกกวัก ทั่วไป 11 ก.พ. 65
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายศาลากลางบ้าน-ฝายใหม่ บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ 2 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.พ. 65
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางหลวง 226-กลางบ้านโนนพฤกษ์ (ช่วงบ้านนางสาวณภัต) หมู๋ 2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.พ. 65
230 ประชาสัมพันธ์ วารสาร จุลสาร แนะนำแหล่งท่องเที่ยว และเรียนรู้ตำบลจักราช ประจำปี 2565 ทั่วไป 10 ก.พ. 65
231 ประชาสัมพันธ์วารสารแนะนำการท่องเที่ยวตำบลจักราช ประจำปี 2565 ทั่วไป 10 ก.พ. 65
232 รณรงค์ส่งเสริมการทำความดี เนื่องในวันมาฆบูชา ทั่วไป 9 ก.พ. 65
233 ประชาสัมพันธ์โครงการ โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช (ขยะอันตราย) ทั่วไป 8 ก.พ. 65
234 ประชาสัมพันธ์โครงการ โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช (ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19) ทั่วไป 8 ก.พ. 65
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวง226-เทศบาลจักราช บ้านหนองคล้า หมู่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ก.พ. 65
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 ก.พ. 65
237 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน ทั่วไป 7 ก.พ. 65
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.พ. 65
239 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.พ. 65
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.พ. 65
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำหมู่ 4 , หมู่ 8 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ม.ค. 65
242 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั่วไป 25 ม.ค. 65
243 การจัดองค์ความรู้ (KM) ทั่วไป 25 ม.ค. 65
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรกลฝังกลบบ่อขยะ วิธีเฉพาะเจาะจง ทั่วไป 24 ม.ค. 65
245 ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดให้ งดรับ ของขวัญ ในทุกเทศกาล ทั่วไป 21 ม.ค. 65
246 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป 21 ม.ค. 65
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ม.ค. 65
248 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ม.ค. 65
249 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ม.ค. 65
250 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั่วไป 12 ม.ค. 65
251 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตำบลจักราช ประจำปี 2565 ทั่วไป 12 ม.ค. 65
252 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 11 ม.ค. 65
253 ประกาศสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 10 ม.ค. 65
254 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำงบประมาณ 2565 ทั่วไป 10 ม.ค. 65
255 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สินค้า OTOP ตำบลจักราช ทั่วไป 10 ม.ค. 65
256 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการผังกลบขยะ บ้านหนองคล้า หมู่ 1 ตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ม.ค. 65
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเส้นนอกบ้านหนองจอก-ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ 10 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ม.ค. 65
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.๑๒๖-๕๔ สายบ้านจักราช-บ้านหนองพลวง หมู่ที่่ ๔,๘ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ธ.ค. 64
259 ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั่วไป 28 ธ.ค. 64
260 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปูลกสร้าง จากเว๊ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 ทั่วไป 24 ธ.ค. 64
261 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานจินตนาอินเตอร์เทรด สาขาศูนย์ซีเบิร์ด อ.จักราช จ.นครราชสีมา ทั่วไป 24 ธ.ค. 64
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองพฤกษ์-บ้านน้ำซับ หมู่ 9 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ธ.ค. 64
263 องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ดับไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และไฟป่าหมอกควัน ทั่วไป 24 ธ.ค. 64
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายข้างประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัวกลาง หมู่ 5 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ธ.ค. 64
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการฝังกลบบ่อขยะ บ้านหนองคล้า หมู่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ธ.ค. 64
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำถนนสายทางหลวง226-บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ที่ 3 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ธ.ค. 64
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านหนองบัวกลาง - คุ้มหนองบัวยอดแก้ว วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ธ.ค. 64
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองทะยูง-ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนพะไล หมู่ 14 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ธ.ค. 64
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการสายบ้านหนองพฤกษ์-คุ้มหนองพฤกษ์ต่ำ หมู่ 9 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ธ.ค. 64
270 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ธ.ค. 64
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผงค้างผักและอุโมงค์ผัก ตามโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ธ.ค. 64
272 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ทั่วไป 13 ธ.ค. 64
273 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.๑๒๖-๕๔ สายบ้านจักราช - บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๔,๘ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ธ.ค. 64
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุกรณ์ตามโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ธ.ค. 64
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ธ.ค. 64
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ธ.ค. 64
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ธ.ค. 64
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ธ.ค. 64
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง 226-บ้านโนนงิ้ว หมู่ 13 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ธ.ค. 64
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ธ.ค. 64
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 พ.ย 64
282 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ทั่วไป 30 พ.ย 64
283 ผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (อย่างไม่เป็นทางการ) ทั่วไป 28 พ.ย 64
284 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 ทั่วไป 26 พ.ย 64
285 รายงานผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม ประจำปี 2564 ทั่วไป 26 พ.ย 64
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืดให้กับโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 เพิ่มเติม จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 พ.ย 64
287 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2565) จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 พ.ย 64
288 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 พ.ย 64
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเลือกตั้งฯ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 พ.ย 64
290 รณรงค์หยุดเผาในที่โล่ง เพื่อลดปัญหามลพิษจากไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ทั่วไป 15 พ.ย 64
291 การรณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ ทั่วไป 15 พ.ย 64
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำโครงไม้ไผ่สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 พ.ย 64
293 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายปั๊มพีที บ้านจักราช หมู่ 4 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 พ.ย 64
294 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อบัตรเลื่อกตั้งนายกอบต.และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.จักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 พ.ย 64
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที รสจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.จักราช ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 พ.ย 64
296 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของ อบต.จักราช ประจำปี 2564 ทั่วไป 2 พ.ย 64
297 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 ต.ค. 64
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลจักราช ประภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 ต.ค. 64
299 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ 2564 จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 ต.ค. 64
300 ประกาศการลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทั่วไป 29 ต.ค. 64
301 โครงการแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 โดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั่วไป 28 ต.ค. 64
302 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 ทั่วไป 28 ต.ค. 64
303 ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.จักราช ทั่วไป 22 ต.ค. 64
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับงานเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ต.ค. 64
305 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ทั่วไป 13 ต.ค. 64
306 ข้อมูลการรับสมัครเลือกตั้ง วาระ 1/2564 ครั้งที่ 1 ทั่วไป 11 ต.ค. 64
307 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม 2564- กันยายน 2564 ) จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 ต.ค. 64
308 ประกาศ ผอ.กกต.ประจำ อบต.จักราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วไป 6 ต.ค. 64
309 ประกาศ ผอ.กกต.ประจำ อบต.จักราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วไป 6 ต.ค. 64
310 ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.จักราช เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ ทั่วไป 6 ต.ค. 64
311 การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงาน (Workflow analysis) ทั่วไป 4 ต.ค. 64
312 ข้อมูลและองค์ความรู้การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ทั่วไป 1 ต.ค. 64
313 คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ สมรรถนะการสรรหา ตำแหน่ง แต่งตั้ง เลื่อนระดับการสร้างเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั่วไป 1 ต.ค. 64
314 แผนเส้นทางความก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 1 ต.ค. 64
315 การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ทั่วไป 1 ต.ค. 64
316 รายงานผลการดำเนินตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2564 ทั่วไป 30 ก.ย. 64
317 รายงานผลการดำเนินแผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั่วไป 30 ก.ย. 64
318 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล,เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน ทั่วไป 30 ก.ย. 64
319 เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 29 ก.ย. 64
320 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ) จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ก.ย. 64
321 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ก.ย. 64
322 สื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น 28 พฤศจิกายน 2564 ทั่วไป 15 ก.ย. 64
323 ประกาศ เรื่องรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ทั่วไป 13 ก.ย. 64
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 ก.ย. 64
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 ก.ย. 64
326 สภาวัฒนธรรมตำบลจักราช เชิญคณะกรรมการร่วมประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลจักราช ครั้งที่ 1/2564 ทั่วไป 3 ก.ย. 64
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2564 เพิ่มเติม ครั้งที่3 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ก.ย. 64
328 ประกาศขายทรัพย์สิน(ครุภัณฑ์ชำรุด) จำนวน 3 ประเภท 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ก.ย. 64
329 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ทั่วไป 27 ส.ค. 64
330 ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 ส.ค. 64
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดดินวางท่อระบายน้ำทางเข้าสระบ้านหนองบัวกลาง หมู่ 5 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ส.ค. 64
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเตียง เพื่อใช้เป็นสถานที่กักตัว วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ส.ค. 64
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันของรัฐ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ส.ค. 64
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดทำสถานที่กักกันสำหรับผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัด วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ส.ค. 64
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ส.ค. 64
336 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ทั่วไป 18 ส.ค. 64
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๒๖-๒๘ สายทางหลวง ๒๒๖ - บ้านตะกุดเครือปลอก วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ส.ค. 64
338 ประกาศราคากลางและตารางแสดงงบประมาณราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ส.ค. 64
339 ประกาศเรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ทั่วไป 14 ส.ค. 64
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง 226-บ้านหนองจอก (ซอยบ้านนางถม) บ้านหนองจอก หมู่ที่ 10 จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ส.ค. 64
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก (สายบ้านอดีตผู้ใหญ่ประเสริฐ บ้านโนนพะไล) หมู่ 14 จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ส.ค. 64
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. (สายซอยบ้านนายประกอบ ชำนาญหมอ) บ้านหนองบัวกลาง หมู่ ๕ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ส.ค. 64
343 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั่วไป 6 ส.ค. 64
344 จัดทำสถานที่กักตัวเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ระดับตำบล (Local Quarantine) ทั่วไป 4 ส.ค. 64
345 ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จักราช (2-31 สิงหาคม 2564) ทั่วไป 2 ส.ค. 64
346 คำสั่งจังหวัด ที่ 7916/2564 ลงวันที่ 2 ส.ค. 64 เรื่อง มาตรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป 2 ส.ค. 64
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายโรงเรียนชาติพัฒนา) บ้านโคกซาด หมู่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ส.ค. 64
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.(สายแจ่มจันทร์ 2) บ้านหนองบัวกลาง หมู่ที่ 5 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ส.ค. 64
349 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-28 สายทางหลวง 226-บ้านตะกุดเครือปลอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ก.ค. 64
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1/2564 เพิ่มเติม จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 ก.ค. 64
351 ศปก อำเภอ เข้าตรวจสำนักงานกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ทั่วไป 29 ก.ค. 64
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 ก.ค. 64
353 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ทั่วไป 29 ก.ค. 64
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.( สายบ้านนางอำนาจ สัมกลาง) บ้านหนองพฤกษ์ หมู่ 9 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ก.ค. 64
355 มอบที่พัก เพื่อใช้เป็นที่พักคอยสำหรับประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ให้บ้านตะกรุดเครือปลอก ทั่วไป 23 ก.ค. 64
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นนม.ถ.126-08 สายทางหลวง 226-สี่แยกบ้านนายสน ชาวพิมาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองนกกวัก ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ก.ค. 64
357 แนวปฏิบัติในการคุ้มครองเด็กสำหรับ อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วไป 22 ก.ค. 64
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายคุ้มโนนพะไล - ศาลตาปู่ ) หมู่14 วิธิเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ก.ค. 64
359 เชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๑๕๖๔ ทั่วไป 21 ก.ค. 64
360 รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ทำดีวันเข้าพรรษา ชีวาเป็นสุข ทั่วไป 20 ก.ค. 64
361 ประกาศรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน (สัตว์ตาย) ทั่วไป 20 ก.ค. 64
362 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-28 สายทางหลวง 226-บ้านตะกุดเครือปลอก ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ก.ค. 64
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 40 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 ก.ค. 64
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการฝังกลบขยะ หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ก.ค. 64
365 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ทั่วไป 15 ก.ค. 64
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายทางหลวง226-บ้านหนองจอก(ซอยบ้านนางปิ่น) หมู่ 10 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.ค. 64
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง226-เขตเทศบาลจักราช บ้านหนองคล้า หมู่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.ค. 64
368 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ทั่วไป 12 ก.ค. 64
369 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-08 สายทางหลวง 226-สี่แยกบ้านนายสน ชาวพิมาย หมู่ที่ 7 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ก.ค. 64
370 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจัางหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ก.ค. 64
371 เชิญชวนใช้และสวมผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทั่วไป 9 ก.ค. 64
372 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ) เพิ่มเติม จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ก.ค. 64
373 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.126-08 สายทางหลวง 226-สี่แยกบ้านนายสน ชาวพิมาย หมู่ที่ 7 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ก.ค. 64
374 ประกาศยกเลิกประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.126-08 สายทางหลวง 226-สี่แยกบ้านนายสน ชาวพิมาย หมู่ที่ 7 บ้านหนองนกกวัก ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ก.ค. 64
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเข้าสระน้ำบ้านหนองบัวกลาง หมู่ 5 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ก.ค. 64
376 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล สายทางหลวง226-บ้าน่หนองจอก(ซอยบ้านนางปิ่น) บ้านหนองจอก หมู่ 10 ต.จักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ก.ค. 64
377 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล สายทางหลวง226-เขตเทศบาลจักราช บ้านหนองคล้า หมู่ 1 ต.จักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ก.ค. 64
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสระน้ำคุ้มหนองพฤกษ์ต่ำ บ้านหนองพฤกษ์ หมู่ 9 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ก.ค. 64
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พ.ศ. 2564 จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ก.ค. 64
380 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ทั่วไป 29 มิ.ย. 64
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรกลปรับแต่งพื้นที่ บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ 2 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 มิ.ย. 64
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรกลเพื่อปิดกั้นคันดินลำห้วยลึก บ้านหนองนกกวัก หมู่ 7 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 มิ.ย. 64
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปิดกั้นคันดินลำห้วยลึก บ้านหนองพลวง หมู่ 8 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 มิ.ย. 64
384 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๒๖-๐๘ สายทางหลวง ๒๒๖-สี่แยกบ้านนายสน ชาวพิมาย หมู่ที่ ๗ ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 มิ.ย. 64
385 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เพิ่มเติม จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 มิ.ย. 64
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 มิ.ย. 64
387 การจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทั่วไป 16 มิ.ย. 64
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุคจำนวน ๑ เครื่องวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 มิ.ย. 64
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๑ เครื่องวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 มิ.ย. 64
390 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หญ้าแฝก กำแพงดินธรรมชาติ ทั่วไป 10 มิ.ย. 64
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายศาลากลางบ้าน - ฝายใหม่ บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ 2 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 มิ.ย. 64
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะจำนวน ๖ ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 มิ.ย. 64
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนจำนวน ๒ หลัง วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 มิ.ย. 64
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๒ หลัง วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 มิ.ย. 64
395 เชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๑๕๖๔ ทั่วไป 1 มิ.ย. 64
396 ประชาสัมพันธ์เพจ จักราช สู้ภัย Covid-19 ทั่วไป 1 มิ.ย. 64
397 ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จักราช ทั่วไป 28 พ.ค. 64
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้าเข้าลำห้วยลึก บ้านจักราช หมู่ 4 ตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 พ.ค. 64
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านโนนพฤกษ์ - บ้านหนองพฤกษ์ หมู่ 9 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 พ.ค. 64
400 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 25 พ.ค. 64
401 รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทั่วไป 25 พ.ค. 64
402 หจก.สุวชาและบุตร 1997 มอบหน้ากากอนามัยเพื่อสนับสนุนการป้องกันโรคโควิด-19 ทั่วไป 24 พ.ค. 64
403 รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทั่วไป 24 พ.ค. 64
404 ประชาสัมพันธ์ Mobile Aplication คุ้มครองเด็ก ทั่วไป 20 พ.ค. 64
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 พ.ค. 64
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 พ.ค. 64
407 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายศาลากลางบ้าน - ฝายใหม่ บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ 2 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 พ.ค. 64
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 พ.ค. 64
409 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กองทุนผู้สูงอายุ ทั่วไป 17 พ.ค. 64
410 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ทั่วไป 13 พ.ค. 64
411 ประชาสัมพันธ์ นโยบายในการดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ทั่วไป 12 พ.ค. 64
412 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีพิเศษ ทั่วไป 30 เม.ย. 64
413 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปฏิบัติงานโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน ทั่วไป 20 เม.ย. 64
414 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน ทั่วไป 19 เม.ย. 64
415 ภาพกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ลดเหล้าเพื่อสุขภาพ ทั่วไป 16 เม.ย. 64
416 รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานระหว่างปิดภาคเรียน ทั่วไป 1 เม.ย. 64
417 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทั่วไป 1 เม.ย. 64
418 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ทั่วไป 31 มี.ค. 64
419 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 ทั่วไป 31 มี.ค. 64
420 ประชาสัมพันธ์รวมใจ พักรถ เพิ่มปั่น ลดมลพิษ ทั่วไป 30 มี.ค. 64
421 เชิญร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น ลดเหล้าเพื่อสุขภาพ ทั่วไป 29 มี.ค. 64
422 พิธีเปิดถนนสายบ้านโนนพฤกษ์ ต.จักราช - บ้านโนนเสมา ต.หินโคน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป 25 มี.ค. 64
423 รณรงค์การออกกำลังกายสู้ภัยโควิท 19 ทั่วไป 19 มี.ค. 64
424 ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด ทั่วไป 16 มี.ค. 64
425 ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือชาวตำบลจักราช งดเผาขยะ ตามมาตรการป้องกันและแก้ปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั่วไป 10 มี.ค. 64
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.126-02 สายบ้านโนนพฤกษ์-บ้านหนองพฤกษ์ (ช่วงหมู่ที่9 บ้านหนองพฤกษ์ )หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 มี.ค. 64
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 มี.ค. 64
428 การคัดแยกขยะจากต้นทาง ทั่วไป 1 มี.ค. 64
429 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อรองรับงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ระดับโลก ครั้งที่ 2 (Thailand Biennale, Korat 2021) ทั่วไป 25 ก.พ. 64
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ก.พ. 64
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด วิธีเฉพาะเจาะจง1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ก.พ. 64
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการแก่อย่างมีค่าชราอย่างมีสุข วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ก.พ. 64
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางจัดหาอาหารกลางวัน ตามโครงการแก่อย่างมีค่าชราอย่างมีสุข วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ก.พ. 64
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-27 สายทางหลวง 226-เขตบ้านโนนมัน ต.หินโคน (หมู่ 7 บ้านหนองนกกวัก ) ต.จักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ก.พ. 64
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ก.พ. 64
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน็ตบุค วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ก.พ. 64
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 ก.พ. 64
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง 226- บ้านโนนงิ้ว หมู่ 13 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ก.พ. 64
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคุุุ้มที่ 5 บ้านหนองนกกวัก หมู่ 7 ตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.พ. 64
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มโนนงิ้ว บ้านหนองพลวง หมู่ 8 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.พ. 64
441 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายศาลากลางบ้าน - ฝายใหม่ บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ 2 ตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ก.พ. 64
442 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ประจำปี 2564 และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565 ทั่วไป 9 ก.พ. 64
443 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มที่ 5 บ้านหนองนกกวัก หมู่ที่ 7 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.พ. 64
444 รับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 3 ก.พ. 64
445 ต้อนรับ และแนะนำพนักงานส่วนตำบลคนใหม่ ทั่วไป 1 ก.พ. 64
446 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. นม.ถ.126-27 สายทางหลวง 226-เขตบ้านโนนมัน ตำบลหินโคน หมู่ที่ 7 บ้านหนองนกกวัก วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ก.พ. 64
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งประตู กระจกอลูมิเนียมบานประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ก.พ. 64
448 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางหลวง226-บ้านโนนงิ้ว หมู่ 13 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ก.พ. 64
449 เชิญตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ทั่วไป 1 ก.พ. 64
450 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-02 สายบ้านโนนพฤกษ์ - บ้านหนองพฤกษ์ (ช่วงหมู่ที่ 9 บ้านหนองพฤกษ์ ) จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 ม.ค. 64
451 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายคุ้มโนนงิ้ว บ้านหนองพลวง หมู่ 8 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ม.ค. 64
452 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมกราคม 2564 ทั่วไป 28 ม.ค. 64
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ บ้านหนองคล้า หมู่ 1 ปี2564 จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ม.ค. 64
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปั้นรูปแมวสีสวาดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ม.ค. 64
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เหล็ก4 ลิ้นชัก วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ม.ค. 64
456 การจัดการองค์ความรู้ (KM) ทั่วไป 20 ม.ค. 64
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ม.ค. 64
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 29 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ม.ค. 64
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ม.ค. 64
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำหัวยลึก หมู่ที่ 4 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ม.ค. 64
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานกองช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ม.ค. 64
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ม.ค. 64
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ม.ค. 64
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดูดฝุ่น จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ม.ค. 64
465 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 126-27 สายทางหลวง 226-เขตบ้านโนนมัน ตำบลหินโคน ( หมู่ที่ 7 บ้านหนองนกกวัก ) ตำบลจักราช อำเภอจักรา จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ม.ค. 64
466 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำงบประมาณ 2564 ทั่วไป 13 ม.ค. 64
467 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ) จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ม.ค. 64
468 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ทั่วไป 6 ม.ค. 64
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการแก่อย่างมีค่าชราอย่างมีสุุข จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ม.ค. 64
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ม.ค. 64
471 ประกาศจัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดซื้อวัสดุตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ม.ค. 64
472 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 126-02 สายบ้านโนนพฤกษ์ - บ้านหนองพฤกษ์ (ช่วงหมู่ที่ 9 บ้านหนองพฤกษ์ ) ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ม.ค. 64
473 โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ทั่วไป 29 ธ.ค. 63
474 ส่งมอบเตียงผู้ป่วย ตามวัตถุประสงค์โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ลดเหล้าเพื่อสุขภาพ ทั่วไป 29 ธ.ค. 63
475 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยลึก หมู่ที่ 4 บ้านจักราช ตำจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ธ.ค. 63
476 ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ลดเหล้าเพื่อสุขภาพ ทั่วไป 25 ธ.ค. 63
477 ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2564 ทั่วไป 25 ธ.ค. 63
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ธ.ค. 63
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ธ.ค. 63
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ 2 ตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 ธ.ค. 63
481 ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ 2564 ทั่วไป 15 ธ.ค. 63
482 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยลึก หมู่ 4 บ้านจักราช ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ธ.ค. 63
483 ประกาศราคากลางและตารางวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยลึก บ้านจักราช หมู่ที่ 4 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนคราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ธ.ค. 63
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำลำจักราช หมู่ 2 ตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ธ.ค. 63
485 ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี ทั่วไป 8 ธ.ค. 63
486 กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ลดเหล้า เพื่อสุขภาพ ทั่วไป 8 ธ.ค. 63
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายทางหลวง 226- บ้านน้ำซับ หมู่ 11 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ธ.ค. 63
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในอบต.จักราช บ้านจักราช หมู่ที่4 ตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ธ.ค. 63
489 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ธ.ค. 63
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนพฤกษ์ - บ้านมาบช้าง หมู่ 2 ตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ธ.ค. 63
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายทางหลวง 226-บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ 14 ตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ธ.ค. 63
492 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 2 ธ.ค. 63
493 กองการศึกษาฯ จัดโครงการตามรอยพ่อหลวง (เศรษฐกิจพอเพียง) ทั่วไป 27 พ.ย 63
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายคุ้มทีี 5 บ้านหนองนกกวัก หมู่ที่ 7 ตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 พ.ย 63
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ.ในเขตตำบลจักราช ภาคเรียนที่ 2/2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 พ.ย 63
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 พ.ย 63
497 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคาโครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางหลวง 226-บ้านโนนงิ้ว ) บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 13 จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 พ.ย 63
498 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 24 พ.ย 63
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายทางหลวง226-บ้านน้ำซับ (ช่วงหมู่ที่ 4 ) บ้านจักราช หมู่ที่ 4 ตำบลจจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 พ.ย 63
500 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564.1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 พ.ย 63
501 เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ทั่วไป 14 พ.ย 63
502 สื่อวีดีทัศน์รูปแบบ ขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทั่วไป 13 พ.ย 63
503 ประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ทั่วไป 13 พ.ย 63
504 องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง อบจ.2563 ทั่วไป 12 พ.ย 63
505 ประกาศผล พนักงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั่วไป 12 พ.ย 63
506 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากไวรัสอาร์เอสวี(RSV) ทั่วไป 9 พ.ย 63
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง 226-บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 13 ตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 พ.ย 63
508 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางหลวง226-บ้านโนนงิ้ว หมู่ 13 ต.จักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ต.ค. 63
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถปรับอากาศตามโครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 ต.ค. 63
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวง 226-บ้านน้ำซับ (ช่วงหมู่ที่11) บ้านน้ำซับ หมู่ 11 ตำบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ต.ค. 63
511 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ต.ค. 63
512 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ทั่วไป 12 ต.ค. 63
513 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั่วไป 8 ต.ค. 63
514 ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ ทั่วไป 5 ต.ค. 63
515 ประกาศ รับโอน-ย้าย พนักงานส่วนตำบล ทั่วไป 2 ต.ค. 63
516 ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 2 ต.ค. 63
517 ประกาศ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 2 ต.ค. 63
518 ประกาศ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั่วไป 2 ต.ค. 63
519 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั่วไป 2 ต.ค. 63
520 ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่ววนตำบลจักราช ทั่วไป 2 ต.ค. 63
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2563 ในกับโรงเรียน สพฐ.ในเขตตำบลจักราช และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ต.ค. 63
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม ยูเอทที (นมปิดเทอม ) ภาคเรียนที่2/2563 ให้กับโรงเรีย่นในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลจักราชและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ต.ค. 63
523 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทั่วไป 1 ต.ค. 63
524 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั่วไป 1 ต.ค. 63
525 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล,เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน ทั่วไป 30 ก.ย. 63
526 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563 ทั่วไป 29 ก.ย. 63
527 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั่วไป 21 ก.ย. 63
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 38 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 ก.ย. 63
529 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกันยายน 2563 ทั่วไป 15 ก.ย. 63
530 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 126-สายเส้นนาซึมคุ้ม 9 - บ้านหนองมโนรมย์ บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ 3 จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ก.ย. 63
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.ย. 63
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อดินตามโครงการ ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.ย. 63
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายคุ้มโนนงิ้ว บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 8 ตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.ย. 63
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายดำรง ดีงูเหลือม - บ้านนางละออง เนตรทองหลาง บ้านตะกุดเครือปลอก หมูู่ที่ 3 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.ย. 63
535 อ่างลำฉมวก แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ชุมชนนวัตวิถีของชาวจักราช ทั่วไป 14 ก.ย. 63
536 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายดำรง ดีงูเหลือม - บ้านนางละออง เนตรทองหลาง บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ 3หมู่ 3 จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ก.ย. 63
537 บันทึกข้อตกลงในการปฎิราชการ ระหว่าง พนักงานส่วนตำบล กับ ผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 4 ก.ย. 63
538 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั่วไป 2 ก.ย. 63
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิธีเฉพาะเจาะเจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ก.ย. 63
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายศาลากลางหมู่บ้าน - ฝายใหม่ บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ 2 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ส.ค. 63
541 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มโนนงิ้ว บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ส.ค. 63
542 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ทั่วไป 27 ส.ค. 63
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดกรอบแว่นสายตาและตรวจคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็น วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ส.ค. 63
544 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาตำบลจักราช ทั่วไป 25 ส.ค. 63
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองพฤกษ์ - บ้านโคกซาด หมู่ 6 ตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ส.ค. 63
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองนกกวัก หมู่ที่ 7 ตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ส.ค. 63
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ส.ค. 63
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอาหารกลางวันตามโครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ส.ค. 63
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 ส.ค. 63
550 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ทั่วไป 13 ส.ค. 63
551 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทั่วไป 10 ส.ค. 63
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง สำนักปลัด จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 ส.ค. 63
553 โครงการท้องถิ่นรวมใจ ฟื้นลำจักราช ทั่วไป 5 ส.ค. 63
554 เชิญร่วมบริจาคหนังสือเพื่อแบ่งปันความรู้ เพื่อสนับสนุนโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ทั่วไป 3 ส.ค. 63
555 ประกาศสำนักงาน กกร. และระเบียบสำนักงาน กกร. ทั่วไป 3 ส.ค. 63
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ส.ค. 63
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ก.ค. 63
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องถ่่ายเอกสาร จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ก.ค. 63
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ก.ค. 63
560 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคาร 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ก.ค. 63
561 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ทั่วไป 22 ก.ค. 63
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 18 รายการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ก.ค. 63
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกีฬา 8 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ก.ค. 63
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ก.ค. 63
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 ก.ค. 63
566 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ทั่วไป 16 ก.ค. 63
567 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 ทั่วไป 15 ก.ค. 63
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ก.ค. 63
569 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ก.ค. 63
570 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ก.ค. 63
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.ค. 63
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.ค. 63
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.ค. 63
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.ค. 63
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.ค. 63
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเทิดพระเกียรติงานรัฐพิธีต่างๆ จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.ค. 63
577 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 8 ก.ค. 63
578 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ก.ค. 63
579 ประกาศขายทรัพย์สินครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 24 รายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ก.ค. 63
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานคนงานทั่วไป รายนางสาวอมรรัตน์ จิตทองหลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ก.ค. 63
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม นม พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จักราช ภาคเรียนที่ 1/2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 มิ.ย. 63
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม นม พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ให้กับเด็กในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลจักราช ภาคเรียนที่ 1/2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 มิ.ย. 63
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการรางระบายน้ำคสล. สายเส้นกลางบ้าน บ้านหนองจอก หมู่ 10 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 มิ.ย. 63
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายใน อบต.จักราช บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 14 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 มิ.ย. 63
585 เผยแพร่สื่อจาก สสส. คู่มือ ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา ทั่วไป 22 มิ.ย. 63
586 ประชาสัมพันธ์วันเวลาตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง ) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-28 สายทางหลวง 226-บ้านตะกุดเครือปลอก บ้านโนนพะไล หมู่ 14 ตำบลจักราช งวดที่ 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 มิ.ย. 63
587 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ(งานจ้าง ) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองพลวง หมู่ 8 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 มิ.ย. 63
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายศาลากลางหมู่บ้าน - ทางรถไฟ บ้านสะพานถม หมู่ที่ 12 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 มิ.ย. 63
589 ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ทั่วไป 15 มิ.ย. 63
590 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 มิ.ย. 63
591 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลากลางหมู่บ้าน - ทางรถไฟ บ้านสะพานถม หมู่ 12 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 มิ.ย. 63
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกกวัก หมู่ 7 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 มิ.ย. 63
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำซับ หมู่ 11 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 มิ.ย. 63
594 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชที รสจืดให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขตตำบลจักราช และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จักราช ภาคเรียนที่ 1/2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 มิ.ย. 63
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงาน คนงานทั่วไปประจำรถขยะ ประจำเดือน มิ.ย. - ก.ย 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 มิ.ย. 63
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงาน คนงานทั่วไปปฎิบัติหน้าที่ แม่บ้าน ประจำเดือน มิ.ย.-ก.ย 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 มิ.ย. 63
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานทั่วไป รายนายศราวุธ หนูใหม่ ประจำเดือน มิ.ย.- ก.ย. 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 มิ.ย. 63
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานคนงานทั่วไป รายนายพรชัย ปรุงกระโทกประจำเดือน มิ.ย. - ก.ย. 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 มิ.ย. 63
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานคนงานทั่วไป รายนายมารุต อานไธสง ประจำเดือน มิ.ย. - ก.ย. 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 มิ.ย. 63
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ราย นายภานุวัฒน์ คบทองหลาง ประจำเดือนมิ.ย. - ก.ย. 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 มิ.ย. 63
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานคนงานทั่วไป รายนายผัน คบทองหลาง ประจำเดือน มิ.ย. - ก.ย. 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 มิ.ย. 63
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๒๖-๐๓ สายบ้านหนองพฤกษ์ - บ้านโคกซาด บ้านโคกซาด หมู่ ๖ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 มิ.ย. 63
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฝังกลบบ่อขยะ บ้านหนองคล้า หมู่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 พ.ค. 63
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 พ.ค. 63
605 ประกาศราคากลางและวงเงินงบประมาณโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปี 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 พ.ค. 63
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร บ้านโคกซาด หมู่ 6 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ค. 63
607 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้างเดือนเมษายน 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 พ.ค. 63
608 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่่น นม.ถ.126-03 สายบ้านหนองพฤกษ์ - บ้านโคกซาด บ้านโคกซาด หมู่ที่ 6 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 พ.ค. 63
609 เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ทั่วไป 15 พ.ค. 63
610 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร หมู่ 6 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 พ.ค. 63
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล.สายหนองบัวยอดแก้ว หมู่ 5 - คุ้มหนองพฤกษ์ หมู่ 9 (ช่วงหมู่ที่ 5 ) หมู่ 5 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 พ.ค. 63
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 พ.ค. 63
613 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 126-03 สายบ้านหนองพฤกษ์ - บ้านโคกซาด บ้านโคกซาด หมู่ 6 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 พ.ค. 63
614 ประกาศรราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 126-03 สายบ้านหนองพฤกษ์ - บ้านโคกซาด บ้านโคกซาด หมู่ 6 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 พ.ค. 63
615 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 พ.ค. 63
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคสล. สายหนองบัวยอดแก้ว หมู่ 5 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 พ.ค. 63
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเส้นนอกบ้านหนองจอก - ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ 10 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 พ.ค. 63
618 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั่วไป 4 พ.ค. 63
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านจักราชคุ้มโคกสีสง่า - บ้านหนองพลวง ช่วงหมู่ที่ 8 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 พ.ค. 63
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองบังกลาง หมู่ที่ 5 -บ้านโนนงิ้ว หมู่ 13 (ช่วงหมู่ที่ 5 ) บ้านหนองบัวกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 พ.ค. 63
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองนกกวัก หมู่ที่ 7 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 เม.ย. 63
622 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่่น นม.ถ.126-03 สายบ้านหนองพฤกษ์ - บ้านโคกซาด บ้านโคกซาด หมู่ที่ 6 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 เม.ย. 63
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 เม.ย. 63
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถนยนต์รถบรรทุกขยะ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 เม.ย. 63
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ 1 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 เม.ย. 63
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางหลวง 226- เขตเทศบาลตำบลจักราช บ้านหนองคล้า หมู่ 1 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 เม.ย. 63
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายแยกลำห้วยลึก บ้านหนองพลวง หมู่ 8 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 เม.ย. 63
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 126-28 สายทางหลวง 226- บ้านตะกุดเครือปลอก บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 14 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 เม.ย. 63
629 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง นม.ถ.126-03 สายบ้านหนองพฤกษ์ - บ้านโคกซาด บ้านโคกซาด หมู่ 6 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 เม.ย. 63
630 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 เม.ย. 63
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. ( ศาลากลางบ้าน - ฝายใหม่ ) บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 เม.ย. 63
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทางหลวง 226- บ้านโนนงิ้ว ) บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 13 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 เม.ย. 63
633 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร) ประจำเดือนมีนาคม 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 เม.ย. 63
634 ประกาศราคากลางและตารางแสดงงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ศาลากลางบ้าน - ฝายใหม่ บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ที่ 2 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 เม.ย. 63
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองพฤกษ์ - คุ้มหนองพฤกษ์ต่ำ หมู่ 9 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 เม.ย. 63
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายทางหลวง 226- ฝายหนองจอก (ข้างบ้านครูเทียม ) บ้านหนองจอก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 เม.ย. 63
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายทางหลวง 226- บ้านหนองจอก (ซอยนางแสงจันทร์ ) บ้านหนองจอก หมู่ 10 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 เม.ย. 63
638 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 เม.ย. 63
639 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายบ้านหนองพฤกษ์ - คุ้มหนองพฤกษ์ต่ำ ) บ้านหนองพฤกษ์ หมู่ที่ 9 จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 เม.ย. 63
640 ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ทั่วไป 8 เม.ย. 63
641 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-28 สายทางหลวง 226- บ้านตะกุดเครือปลอก บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 14 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 มี.ค. 63
642 เชิญตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ทั่วไป 24 มี.ค. 63
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการนโยบายรัฐ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 มี.ค. 63
644 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองนกกวัก หมู่ 7 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 มี.ค. 63
645 รณรงค์การออกกำลังกายสู้ภัยโควิท 19 ทั่วไป 19 มี.ค. 63
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 มี.ค. 63
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการนโยบายรัฐ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 มี.ค. 63
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง ไวรัส จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 มี.ค. 63
649 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 126 -28 สายทางหลวง 226- บ้านตะกุดเครือปลอก บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 14 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 มี.ค. 63
650 ประกาศราคากลางและตารางวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองนกกวัก หมู่ที่ 7 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 มี.ค. 63
651 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หญ้าแฝก กำแพงดินธรรมชาติ ทั่วไป 10 มี.ค. 63
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครืองปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 มี.ค. 63
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองพลวง หมู่ 8 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จ้งหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 มี.ค. 63
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาวิธัเฉพาะเจาะจงรถบรรทุกน้ำ จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 มี.ค. 63
655 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร) ประจำเดือนมกราคม 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 มี.ค. 63
656 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 มี.ค. 63
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสายทางหลวง 226-คุ้มร่วมในพัฒนา หมู่ที่ 10 จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 มี.ค. 63
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 มี.ค. 63
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 มี.ค. 63
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กองการศึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 มี.ค. 63
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 มี.ค. 63
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย 226-เขตเทศบาลตำบลจักราช หมู่ 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 มี.ค. 63
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแรงงานประจำรถขยะ ประจำเดือนมีนาคม วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 มี.ค. 63
664 มาตรการป้องกันการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 27 ก.พ. 63
665 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 1 สายทางหลวง 226- เขตเทศบาลตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 ก.พ. 63
666 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์กรมธนารักษ์ ทั่วไป 26 ก.พ. 63
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร บ้านโคกซาด หมู่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ก.พ. 63
668 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองนกกวัก หมู่ที่ 7 ตำบลจักราช ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ก.พ. 63
669 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 8 ตำบลจักราช ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ก.พ. 63
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงอ่างลำฉมวก บ้านโคกซาด หมู่ที่ 6 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ก.พ. 63
671 ประกาศราคากลางและตารางแสดงงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร บ้านโคกซาด หมู่ 6 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ก.พ. 63
672 ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง ทั่วไป 17 ก.พ. 63
673 ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ประจำปี 2563 และสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 ทั่วไป 14 ก.พ. 63
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกถนนทางหลวง 226-ตะกุดเครือปลอก - (ฝายหนองจอก ) บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 14 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.พ. 63
675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มที่ 5 บ้านหนองนกกวัก หมู่ที่ 7 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.พ. 63
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาย้าย/ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านหนองบัวกลางหมู่ 5 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.พ. 63
677 ประกาศเผยแพร่แปนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ) จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.พ. 63
678 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 8 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.พ. 63
679 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั่วไป 12 ก.พ. 63
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.พ. 63
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัดลมวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.พ. 63
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.พ. 63
683 เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจักราชสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ทั่วไป 9 ก.พ. 63
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 ก.พ. 63
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 ก.พ. 63
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบสองบาน กองการศึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 ก.พ. 63
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ทึบสองบาน จำนวน 4 หลัง วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 ก.พ. 63
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อพัดลม จำนวน 2 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 ก.พ. 63
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานทั่วไป รายนายศราวุธ หนูใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ก.พ. 63
690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานทั่วไป รายนายพรชัย ปรุงกระโ่ทก วีธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ก.พ. 63
691 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายแยกถนนทางหลวง 226-ตะกุดเครือปลอก -(ฝายหนองจอก) บ้านโนนพะไล หมุู่่ 14 จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ก.พ. 63
692 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายคุ้มที่ บ้านหนองนกกวัก หมู่ 7 จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.พ. 63
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง226- คุ้มบ้านน้อยพัฒนา หมู่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.พ. 63
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนองพฤกษ์ - บ้านโคกซาด (ข้างอ่างลำฉมวก ) หมู่ 6 จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.พ. 63
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานทั่วไปรายนายผัน คบทองหลาง วิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.พ. 63
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานรายนายถาวร คำภาชาติ วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.พ. 63
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานทั่วไปรายนายภานุวัฒน์ คบทองหลาง วิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.พ. 63
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานทั่วไป รายนายมารุต ทรัพย์งอกงาม วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.พ. 63
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานทั่วไป รายนางสำเริง ชอบแก้ว วิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.พ. 63
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.พ. 63
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.พ. 63
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.พ. 63
703 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอาชีพตำบลจักราช ทั่วไป 3 ก.พ. 63
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ม.ค. 63
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเส้นนอกบ้านหนองจอก - ประปาหมู่บ้าน (ซอยบ้านนางไพริน ) หมู่ 10 จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ม.ค. 63
706 ประกาศรากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาย้าย/ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 5 จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ม.ค. 63
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 ม.ค. 63
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 ม.ค. 63
709 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองนกกวัก หมู่ 7 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 ม.ค. 63
710 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางหลวง226-คุ้มบ้านน้อยพัฒนา หมู่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 ม.ค. 63
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวัดป่าจักราช - (ยบ้านจักราช - บ้านหนองพลวง ) หมู่ 4 จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 ม.ค. 63
712 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ม.ค. 63
713 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองพฤกษ์ - บ้านโคกซาด (ช่วงช้างอ่างลำฉมวก )หมู่ 6 จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ม.ค. 63
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.่สายทางหลวง226-บ้านน้ำซับ (ช่วงหมู่ที่ 12) หมู่ 12 จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ม.ค. 63
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหมู่ 14 จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ม.ค. 63
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายตะกุดเครือปลอก - บ้านโนนพะไล (ช่วงหมู่ที่14) บ้านโนนพะไล หมู่ 14 จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ม.ค. 63
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ม.ค. 63
718 ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านตะกุดเครือปลอก - บ้านโนนพะไล (ช่วงหมู่ที่ 14) บ้านโนนพะไล หมู่ 14 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ม.ค. 63
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ม.ค. 63
720 ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโ่ครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง226-บ้านน้ำซับ (ช่วงหมู่ที่ 12) บ้านสะพานถม หมู่ 12 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ม.ค. 63
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ม.ค. 63
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง 226- บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ 3 จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 ม.ค. 63
723 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รวมใจลดโลกร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั่วไป 16 ม.ค. 63
724 ประชาสัมพันธ์ เรื่องออกตรวจกิจการตลาดในพื้นที่ อบต.จักราช ทั่วไป 16 ม.ค. 63
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ม.ค. 63
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นไม้ตามโครงการ วีธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ม.ค. 63
727 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ม.ค. 63
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง -บ้านน้ำซับ หมู่ 11 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ม.ค. 63
729 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ(งานจ้าง) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 14 บ้านโนนพะไล จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ม.ค. 63
730 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง 226-บ้านน้ำซับหมู่ 11 จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ม.ค. 63
731 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั่วไป 8 ม.ค. 63
732 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง226-บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ 3 จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 ม.ค. 63
733 ประชาสัมพันธ์สิทธิมนุษยชนสตรี ทั่วไป 6 ม.ค. 63
734 ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ทั่วไป 6 ม.ค. 63
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง226-บ้านโนนมัน ต.หินโคน หมู่ 7 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ม.ค. 63
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง226-บ้านโนนมัน ต.หินโคน หมู่ 7 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ม.ค. 63
737 แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 27 ธ.ค. 62
738 แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 27 ธ.ค. 62
739 แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 27 ธ.ค. 62
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2562 จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 ธ.ค. 62
741 ประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ทั่วไป 26 ธ.ค. 62
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (สายบ้านหนองนกกวัก - คุ้มบ้านน้อยพัฒนา ) หมู่ 7 จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ธ.ค. 62
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคสล.สายกลางหมู่บ้าน หมู่ 10 จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ธ.ค. 62
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองพฤกษ์ - คุ้มหนองพฤกษ์ หมู่ 9 จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ธ.ค. 62
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองพฤกษ์-คุ้มหนองพฤกษ์ต่ำ หมู่9 จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ธ.ค. 62
746 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพ.ย.2562 (แบบสขร.1) จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ธ.ค. 62
747 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพ.ย.2562 (แบบสขร.1)1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ธ.ค. 62
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายทิศใต้ บ้านโนนงิ้ว หมู่ 13 จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ธ.ค. 62
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ธ.ค. 62
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายทิศใต้ หมู่ 13 จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ธ.ค. 62
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง โยธา จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ธ.ค. 62
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ บ้านหนองคล้า หมู่ 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 พ.ย 62
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจงสำนักปลัด จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 พ.ย 62
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง( โยธา) จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 พ.ย 62
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดขนวัสดุหินคลุก บ้านหนองพลวง หมู่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 พ.ย 62
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมพลาสเจอร์ไรส์รสจืด ให้กับโรงเรียนสพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2562 เพิ่มเติม จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 พ.ย 62
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนมพลาสเจอร์ไรส์รสจืดให้กับศูนย์ัพัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2562 เพิ่มเติม จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 พ.ย 62
758 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ทั่วไป 26 พ.ย 62
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายบ้านจักราช - บ้านหนองพลวง ) หมู่ 4 จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 พ.ย 62
760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านโนนพะไล - บ้านตะกุดเครือปลอก สายล่าง หมู่ 14 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ย 62
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายศาลาประชาคม - ฝายใหม่ บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ 2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 พ.ย 62
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโนนกลาง ซอย 1 บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ที่ 3 จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 พ.ย 62
763 ประกาศ รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ทั่วไป 15 พ.ย 62
764 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั่วไป 15 พ.ย 62
765 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ทั่วไป 15 พ.ย 62
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหนองบัวกลาง-บ้านโนนงิ้ว หมู่ 5 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 พ.ย 62
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 พ.ย 62
768 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล สายบ้านโนนพะไล - บ้านตะกุดเครือปลอก สายล่าง หมู่ 14 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 พ.ย 62
769 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนสายโนนกลาง ซอย 1 หมู่ 3 จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 พ.ย 62
770 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายศาลาประชาคม - บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ 2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 พ.ย 62
771 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ทั่วไป 6 พ.ย 62
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองบัวกลาง - บ้านโนนงิ้ว (ช่วงหมู่ที่ 13) วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 พ.ย 62
773 ประกาศผู้ชนะการเสรอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายโรงกุลี - โนนมัน ) หมู่ 7 จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 ต.ค. 62
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง 226- บ้านน้ำซับ (ช่วงหมู่ที่ 4) หมู่ 4 จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ต.ค. 62
775 ประกาศรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 24 ต.ค. 62
776 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายกว้าง จันเจือ - บ้านนางสมัย แหน่งกระโทก หมู่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 62
777 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนองบัวกลาง - บ้านโนนงิ้ว (ช่วงหมู่ที่ 5 ) จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 62
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของอบต.จักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ต.ค. 62
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการย้าย/ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ 4วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ต.ค. 62
780 ประชาสัมพันธ์โครงการ 5ส ทั่วไป 21 ต.ค. 62
781 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ต.ค. 62
782 ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั่วไป 17 ต.ค. 62
783 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวง 226 - บ้านน้ำซับ (ช่วงหมู่ที่ 1) หมู่ 11 จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 ต.ค. 62
784 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองบัวกลาง - บ้านโนนงิ้ว (ช่วงหมู่ที่ 13 ) หมู่ที่ 13 จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 ต.ค. 62
785 ประกาศรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ต.ค. 62
786 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ต.ค. 62
787 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงกุลี - โนนมัน บ้านหนองนกกวัก หมู่ 7 จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ต.ค. 62
788 ประกาศเจตนารมณืการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2563 ทั่วไป 9 ต.ค. 62
789 ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ทั่วไป 9 ต.ค. 62
790 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประฎิบัติราชการและให้บริการดีเด่น ประจำปี 2563 ทั่วไป 9 ต.ค. 62
791 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ประจำปี 2563 ทั่วไป 9 ต.ค. 62
792 ประกาศมาตรฐานการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบลจักราช ประจำปี 2563 ทั่วไป 9 ต.ค. 62
793 บันทึกข้อตกลงในการปฎิราชการ ระหว่าง พนักงานส่วนตำบล กับ ผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 4 ต.ค. 62
794 คำสั่งหมอบหมายงานในหน้าที่ให้กับพนักงานส่วนตำบลในสำนัก กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 2 ต.ค. 62
795 ประชาสัมพันธ์ การมาแสดงตนการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั่วไป 1 ต.ค. 62
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงาน ประจำรถขยะ เดือนตุลาคม - มกราคม 2562 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ต.ค. 62
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานประจำรถขยะประจำเดือนตุลาคม - มกราคม 2563 (1) จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ต.ค. 62
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานทั้วไป เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ต.ค. 62
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานแม่บ้านประจำเดือน ตุลาคม 2562-มกราคม 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ต.ค. 62
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานทั้วไป เดือนตุลาคม 2562-มกราคม 2563 /1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ต.ค. 62
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำเดือนตุลาคม 2562 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ต.ค. 62
802 ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 1 ต.ค. 62
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปลูกต้นไม้และไถปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่อ่างลำฉมวก จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ก.ย. 62
804 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงซ่อมกล้องวงจรปิด วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ก.ย. 62
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 ก.ย. 62
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.ย. 62
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ก.ย. 62
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน (สายทางหลวง 226- บ้านโนนมัน เขตตำบลหินโคน ) หมู่ 7 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ก.ย. 62
809 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ้านน้ำซับ - โคกพลวง ) บ้านน้ำซับ หมู่ 11 ตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ก.ย. 62
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างจำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.ย. 62
811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 ก.ย. 62
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่อ่างลำฉมวก วีธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ก.ย. 62
813 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวตำบลจักราช ทั่วไป 5 ก.ย. 62
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง (1) จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ก.ย. 62
815 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ก.ย. 62
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ก.ย. 62
817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการ ฯวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ก.ย. 62
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการฯ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ก.ย. 62
819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการ ววิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ก.ย. 62
820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ภาคเรียนที่ 1/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 ส.ค. 62
821 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ส.ค. 62
822 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย วิธีเฉพาะเจาจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ส.ค. 62
823 การจัดการองค์ความรู้ (KM) ทั่วไป 21 ส.ค. 62
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับภูมิทัศน์ วิธีเฉพาะเจาะจง 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ส.ค. 62
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับภูมิทัศน์ 16 รายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ส.ค. 62
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการปรับภูมิทัศน์ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ส.ค. 62
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง กองช่าง จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 ส.ค. 62
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง กองช่าง จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 ส.ค. 62
829 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๒๖-๐๒ สายทางบ้านโนนพฤกษ์ - บ้านหนองพฤกษ์ หมู่ ๒ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 ส.ค. 62
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๒๖-๒๔ (สายบ้านตะกุดเครือปลอก - บ้านโนนพะไล ) หมู่ ๓ จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ส.ค. 62
831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 126-25 สายทางหลวง 226 - เขตเทศบาลตำบลจักราช หมู่ที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ส.ค. 62
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ส.ค. 62
833 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ส.ค. 62
834 ประกาศราคากลางและตารางวงเงินงบประมาณราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 126-24 หมู่ 3 จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ส.ค. 62
835 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ถนนคสล.ม.1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 126-25 จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ส.ค. 62
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศตามโครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ส.ค. 62
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองพฤกษ์ - โคกซา ด หมู่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ส.ค. 62
838 ประกาศผู้ชนะาการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ส.ค. 62
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปี 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ส.ค. 62
840 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ทั่วไป 5 ส.ค. 62
841 ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา ทั่วไป 1 ส.ค. 62
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงาน วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ส.ค. 62
843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ก.ค. 62
844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชลประทานระบบท่อ บ้านโคกซาด หมู่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ก.ค. 62
845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ก.ค. 62
846 ประกาศโครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 24 ก.ค. 62
847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ก.ค. 62
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ก.ค. 62
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ก.ค. 62
850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 14 - ตะกุดเครือปลอก ) หมู่ 14 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ก.ค. 62
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ก.ค. 62
852 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั่วไป 16 ก.ค. 62
853 โครงการไปวัดวันพระ (กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา) ทั่วไป 12 ก.ค. 62
854 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที 3 จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ก.ค. 62
855 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที 2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ก.ค. 62
856 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ก.ค. 62
857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.ค. 62
858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายทางหลวง 226- บ้านโนนงิ้ว ) หมู่ 13 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ก.ค. 62
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายสะพานถม - บ้านน้ำซับ ) หมู่ 12 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ก.ค. 62
860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานแม่บ้าน ก.ค.- ก.ย 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ก.ค. 62
861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานประจำรถขยะ เดือน ก.ค - ก.ย 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ก.ค. 62
862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.ค. 62
863 โครงการให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ทั่วไป 1 ก.ค. 62
864 กิจกรรมโครงการสัมพันธภาพในครอบครัว ทั่วไป 28 มิ.ย. 62
865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ 11 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 มิ.ย. 62
866 ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างฝังกลบบ่อขยะ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 มิ.ย. 62
867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายจากศาลาประชาคม - บ้านผู้ใหญ่นุช ) หมู่ 11 จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 มิ.ย. 62
868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้่างเหมาก่อสร้างถนนคสล. (สะพานถม - จักราช ) ม.12 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 มิ.ย. 62
869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 มิ.ย. 62
870 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 มิ.ย. 62
871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่มเติม วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 มิ.ย. 62
872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมภาคเรียนที่ 2/2562 เพิ่มเติม จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 มิ.ย. 62
873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 มิ.ย. 62
874 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ทั่วไป 20 มิ.ย. 62
875 แหล่งท่องเชิงวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทั่วไป 20 มิ.ย. 62
876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์ ส่วนกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 มิ.ย. 62
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการ ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 มิ.ย. 62
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซือครุภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 มิ.ย. 62
879 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ทั่วไป 14 มิ.ย. 62
880 เผยแพร่ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลจักราช ทั่วไป 14 มิ.ย. 62
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๒๖-๐๒ สายทางบ้านโนนพฤกษ์ - บ้านหนองพฤกษ์ (ช่วงหมู่ที่ ๕ ) บ้านหนองบัวกลาง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 มิ.ย. 62
882 ส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลจักราช ทั่วไป 12 มิ.ย. 62
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดขยายสระน้ำประปา หมู่ 7 ตำบลจักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 มิ.ย. 62
884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราาคาจ้างเหมาจัดทำอาหารตามโครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 มิ.ย. 62
885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายหนองจอก - ตะกุดเครือปลอก ) หมู่ 10 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 มิ.ย. 62
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. (หนองบัวกลาง - โนนงิ้ว ) หมู่ 5 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 มิ.ย. 62
887 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 126-02 สายทางบ้านโนนพฤกษ์ - บ้านหนองพฤกษ์ (ช่วงหมู่ที่ 5) บ้านหนองบัวกลาง วิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 พ.ค. 62
888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 21 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 พ.ค. 62
889 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ(งานจ้าง) โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-10 หมู่ 8 ตำบลจักราช วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-biding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 พ.ค. 62
890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุด ขน ตอไม้ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 พ.ค. 62
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรกล ขุด ขน ตอไม้ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 พ.ค. 62
892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 พ.ค. 62
893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายโนนงิ้ว ) หมู่ 8 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 พ.ค. 62
894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายจากทางหลวง 226- บ้านนายกูด ) หมู่ 10 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 พ.ค. 62
895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง(หมึกเครื่องพิมพ์ ) จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ค. 62
896 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 17 พ.ค. 62
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 พ.ค. 62
898 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ทั่วไป 15 พ.ค. 62
899 คู่มือประชาชน ทั่วไป 15 พ.ค. 62
900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. (หัวอ่างลำฉมวก ) หมู่ 6 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 พ.ค. 62
901 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-02 สายทางบ้านโนนพฤกษ์ - บ้านหนองพฤกษ์ (ช่วงหมู่ที่ 5) บ้านหนองบัวกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 พ.ค. 62
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. (สายหนองพฤกษ์ต่ำ ) หมู่ 9 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 พ.ค. 62
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. (สายบ้านนายภู่ - บ้านน้อยพัฒนา ) หมู่ 8 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 พ.ค. 62
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายโรงกุลี - โนนมัน ) หมู่ 7 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 พ.ค. 62
905 รายงานผลการดำเนินโรงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั่วไป 14 พ.ค. 62
906 ประกาศผู้ชนะาการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุรัฐพิธี วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 พ.ค. 62
907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนตามโครงการฯ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 พ.ค. 62
908 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 13 พ.ค. 62
909 สรุปผล โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั่วไป 13 พ.ค. 62
910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานพนักงานขับรถ เดือน พ.ค. วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 พ.ค. 62
911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราาคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง วิธีเฉพาะเจาะจง 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 พ.ค. 62
912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 พ.ค. 62
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 วิธีเฉพาะเจาะจง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 62) จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 พ.ค. 62
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 พ.ค. 62
915 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 พ.ค. 62
916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงาน จ้างคนสวน เดือนพ.ค. 62 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 พ.ค. 62
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงาน ประจำรถขยะ เดือน พ.ค. 62 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 พ.ค. 62
918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงาน ประจำรถขยะ เดือน พ.ค. 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 พ.ค. 62
919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 เม.ย. 62
920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (ตู้ทึบบานเลื่อน) วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 เม.ย. 62
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ดซื้อครุภัณฑ์ (ตู้ทึบ2 บานเปิด) วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 เม.ย. 62
922 ลานกีฬาตำบลจักราช ทั่วไป 23 เม.ย. 62
923 ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลจักราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 17 เม.ย. 62
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารอบต.จักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 เม.ย. 62
925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ วิ่ธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 เม.ย. 62
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 เม.ย. 62
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ ส่วนกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 เม.ย. 62
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการยกระดับถนนดิน (สายสี่แยกหนองกระโดน - โนนหญ้านาง ) หมู่ 6 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 เม.ย. 62
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเทศบาล - บ้านนางปภาวี เกตพุดซา หมู่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 เม.ย. 62
930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 เม.ย. 62
931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง (สงกรานต์ 62) จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 เม.ย. 62
932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายจุดบริการประชาชน 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 เม.ย. 62
933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง เดือนเมษายน จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 เม.ย. 62
934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย ) วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 เม.ย. 62
935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานทั่วไป เดือนเม.ย.62 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 เม.ย. 62
936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงาน ประจำรถขยะ เดือน เม.ย. 62 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 เม.ย. 62
937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายสี่แยกศาลาประชาคม -ลำจักราช ) หมู่ 2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มี.ค. 62
938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านเลขที่ 555-เทศบาล ) บ้านจักราช หมู่ที่ 4 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มี.ค. 62
939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 5 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 มี.ค. 62
940 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. สายสี่แยกบ้านนางสาคร พูนศรี - บ้านโนนพะไล หมู่ 14 วิํํธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 มี.ค. 62
941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-02 สายบ้านโนนพฤกษ์ - บ้านหนองพฤกษ์ หมู่ 2 ตำบลจักราช อำเภอจจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 มี.ค. 62
942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม ยูเอทที ภาคเรียนที่ 2/2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 มี.ค. 62
943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 มี.ค. 62
944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการย้าย/ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาบาดาล หมู่ 7 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 มี.ค. 62
945 กฎหมายและสิทธิมนุษยชนสตรี ทั่วไป 8 มี.ค. 62
946 มาออกกำลังกายกันเถอะ ทั่วไป 7 มี.ค. 62
947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางของ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 มี.ค. 62
948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะหินอ่อน ) วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 มี.ค. 62
949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 126-10 หมู่ที่ 8 บ้านหนองพลวง ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 มี.ค. 62
950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 มี.ค. 62
951 ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 มี.ค. 62
952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 มี.ค. 62
953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วิธีฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ก.พ. 62
954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ก.พ. 62
955 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.126-02 สายบ้านโนนพฤกษ์ - บ้านหนองพฤกษ์ หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 ก.พ. 62
956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนสาย (แยกถนนสายทางหลวง 226- เขตเทศบาลตำบลจักราช - ทางหลวง 226 ) หมู่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ก.พ. 62
957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ก.พ. 62
958 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ทั่วไป 14 ก.พ. 62
959 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ปี 2562 ทั่วไป 14 ก.พ. 62
960 รับสมัครเด็กนักเรียน 2-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 14 ก.พ. 62
961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.พ. 62
962 ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 126-10 หมู่ที่ 8 บ้านหนองพลวง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.พ. 62
963 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านโนนพฤกษ์ - บ้านหนองพฤกษ์ หมู่ 2 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2562) จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.พ. 62
964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานเดือนก.พ.62(1) จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ก.พ. 62
965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานคนสวนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ก.พ. 62
966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางเเหมาจัดหาอาหารตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 ม.ค. 62
967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการย้าย/ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาบาดาล หมู่ 5 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ม.ค. 62
968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการศึกษาดูงาน วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ม.ค. 62
969 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านโนนพฤกษ์ - บ้านหนองพฤกษ์ หมู่ 2 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ม.ค. 62
970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ม.ค. 62
971 โครงการตามรอยพ่อหลวง (เศรษฐกิจกิจพอเพียง)บ้านโพนสูง ปี2562 ทั่วไป 22 ม.ค. 62
972 ประกาศงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั่วไป 15 ม.ค. 62
973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการฝังกลบบ่อขยะ อบต.จักราช วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ม.ค. 62
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองพฤกษ์ต่ำ หมู่ 9 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ม.ค. 62
975 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ทั่วไป 14 ม.ค. 62
976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 14 บ้านโนนพะไล ตำบลจักราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ม.ค. 62
977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่าย วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ม.ค. 62
978 ประกาศยกย่องคุณธรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ทั่วไป 4 ม.ค. 62
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ม.ค. 62
980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำได้ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ม.ค. 62
981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานคนงานทั่วไปประจำรถขยะ เดือน ม.ค.62 จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ม.ค. 62
982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานคนงานทั่วไปประจำสวนสาธารณะฯ เดือนม.ค.62 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ม.ค. 62
983 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรมจริยธรรม ทั่วไป 28 ธ.ค. 61
984 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายสี่แยก - ประปาใหม่ ) หมู่ 6 จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ธ.ค. 61
985 โครงการหนูรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ทั่วไป 26 ธ.ค. 61
986 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 14 บ้านโนนพะไล ตำบลจักราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 ธ.ค. 61
987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 ธ.ค. 61
988 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ธ.ค. 61
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ธ.ค. 61
990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ธ.ค. 61
991 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตั้งจุดบริการปีใหม่ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ธ.ค. 61
992 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค ทั่วไป 20 ธ.ค. 61
993 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจุดบริการประชาชนฯ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 ธ.ค. 61
994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายคุ้มโนนสว่าง ซอย 2 ) หมู่ 4 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ธ.ค. 61
995 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายจากบ้านนางแสงจันทร์- บ้านนายสุพิศ ) หมู่ 10 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ธ.ค. 61
996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองนกกวัก หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - biding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ธ.ค. 61
997 ประกาศราคากลางและตารางแสดงงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 14 บ้านโนนพะไล ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ธ.ค. 61
998 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองนกกวัก หมู่ 7 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ธ.ค. 61
999 ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายโนนสว่าง ซอย 2) หมู่ 4 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ธ.ค. 61
1000 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานทั่วไป วิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธ.ค. 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ธ.ค. 61
1001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานประจำรถขยะ เดือนธ.ค. 2561วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ธ.ค. 61
1002 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงาน วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ธ.ค. 61
1003 ข้อมูลสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายสี่แยก - ประปาใหม่ ) หมู่ 6 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ธ.ค. 61
1004 ข้อมูลสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายหนองบัวกลาง - โนนงิ้ว ) หมู่ 5 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ธ.ค. 61
1005 ข้อมูลสัญญาจ้างซ่อมแซมถนนคสล. (สายหนองพฤกษ์ต่ำ ) หมู่9 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 พ.ย 61
1006 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายสะพานถม - น้ำซับ ) ม.12 จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 พ.ย 61
1007 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 ทั่วไป 22 พ.ย 61
1008 ข้อมูลสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายเส้นทิศใต้ ) หมู่ 13 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ย 61
1009 ข้อมูลสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายศาลาประชาคม - บ้านผู้ใหญ่นุช กุดนอก ) หมู่ 11 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ย 61
1010 ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายสะพานถม - น้ำซับ ) หมู่ 12 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 พ.ย 61
1011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคสล.(สายหนองพฤกษ์ต่ำ ) หมู่ 9 วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 พ.ย 61
1012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.(สายโนนพะไล - ตะกุดเครือปลอก ) หมู่ 14 จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 พ.ย 61
1013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายหนองบัวกลาง - โนนงิ้ว ) หมู่ 5 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 พ.ย 61
1014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 พ.ย 61
1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 พ.ย 61
1016 ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโนนพะไล -ตะกุดเครือปลอก ) หมู่ 14 จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 พ.ย 61
1017 ประกาศรายชื่อกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ทั่วไป 15 พ.ย 61
1018 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2561 ทั่วไป 15 พ.ย 61
1019 รณรงค์งดการเผาในที่โล่งแจ้ง ทั่วไป 14 พ.ย 61
1020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายทิศใต้) บ้านโนนงิ้ว หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 พ.ย 61
1021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายจากศาลาประชาคม - บ้านผู้ใหญ่นุช กุดนอก ) หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 พ.ย 61
1022 ราคากลาง ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 7 จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 พ.ย 61
1023 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองนกกวัก หมู่ 7 จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 พ.ย 61
1024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัดดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 พ.ย 61
1025 ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ทั่วไป 3 พ.ย 61
1026 ประกาศยกย่องคุณธรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ทั่วไป 1 พ.ย 61
1027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานรายนางสาวละอองดาว คุ่มกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 พ.ย 61
1028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานนายอิทธิพล อุดมสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 พ.ย 61
1029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานรายนายสัมฤทธิ์ แสงเนตร เดิอนพ.ย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 พ.ย 61
1030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานรายนายภานุวัฒน์ คบทองหลางเดิอนพ.ย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 พ.ย 61
1031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานรายนายถาวร คำภาชาติ เดิอนพ.ย.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 พ.ย 61
1032 ประกาศราคากลางตารางแสดงงบประมาณจัดซื้ออาหารเสริม นมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสพฐ. ในเขตตำบลจักราช ภาคเรียนที่ 2/2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ต.ค. 61
1033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม พลาสเจอร์ไรส์ให้กับโรงเรียนสพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ต.ค. 61
1034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม นมพลาสเจอร์ไรส์ ให้ากับศูนย์พัฒนาด็กเล็ก อบต.จักราช ภาคเรียนที่ 2/2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ต.ค. 61
1035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2562 จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ต.ค. 61
1036 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการไฟฟ้าและวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ต.ค. 61
1037 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการไฟฟ้าและวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ต.ค. 61
1038 ข้อมูลสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านนายกว้าง จันเจือ - บ้านนางสมัย แหน่งกระโทก ) หมู่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ต.ค. 61
1039 ข้อมูลสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านนายกว้าง จันเจือ - บ้านนางสมัย แหน่งกระโทก ) หมู่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ต.ค. 61
1040 ข้อมูลสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายโรงกุลี - โนนมัน ) หมู่ 7 จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ต.ค. 61
1041 ศุนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์600ไรตำบลจักราช ทั่วไป 25 ต.ค. 61
1042 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั่วไป 25 ต.ค. 61
1043 โครงการป้องกันความปลอดภัยบนท้องถนน ทั่วไป 25 ต.ค. 61
1044 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ต.ค. 61
1045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านนายกว้าง จันเจือ - บ้านนางสมัน แหน่งกระโทก ) หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 61
1046 ข้อมูลสัญญาจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายโนนพะไล - ตะกุดเครือปลอก ) หมู่ 14 จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 61
1047 ข้อมูลสัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายบ้านนางนฤมล เรืองติกุล) หมู่ 9 จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 61
1048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายโรงกุลี - โนนมัน ) หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 61
1049 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ทั่วไป 19 ต.ค. 61
1050 ประกาศศูนย์เด็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการจัดหาอากหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จักราช ภาคเรียนที่ 2/2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ต.ค. 61
1051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั่วไป 19 ต.ค. 61
1052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ต.ค. 61
1053 ข้อมูลสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายบ้านผ้ใหญ่ - ตะกุดเครือปลอก สายล่าง ) หมู่ 14 จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ต.ค. 61
1054 ข้อมูลสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านนายกว้าง จันเจือ - บ้านนางสมัย แหน่งกระโทก ) หมู่ 8 (1) จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ต.ค. 61
1055 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ต.ค. 61
1056 ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำในการติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 17 ต.ค. 61
1057 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 17 ต.ค. 61
1058 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 ต.ค. 61
1059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านผู้ใหญ่ - ตะกุดเครือปลอก สายล่าง ) หมู่ 14 จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ต.ค. 61
1060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายสามแยกบ้านนายกว้าง จันเจืือ - บ้านนางสมัน แหน่งกระโทก ) หมู่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ต.ค. 61
1061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 ต.ค. 61
1062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 85-0477 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ต.ค. 61
1063 ประกาศแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ) จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ต.ค. 61
1064 ประกาศผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด. 6) ปีงบประมาณ 2561 งวด 2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ต.ค. 61
1065 ประกาศแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ต.ค. 61
1066 ประกาศผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ต.ค. 61
1067 ประกาศผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ) ปี 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ต.ค. 61
1068 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายสามแยกบ้านนายกว้าง จันเจือ - บ้านนางสมัย แหน่งกระโทก ) หมู่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ต.ค. 61
1069 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายโรงกุลี - โนนมัน ) หมู่ 7 จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ต.ค. 61
1070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ วิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 ต.ค. 61
1071 สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ทั่วไป 4 ต.ค. 61
1072 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั่วไป 4 ต.ค. 61
1073 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 4 ต.ค. 61
1074 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป 4 ต.ค. 61
1075 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั่วไป 4 ต.ค. 61
1076 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 4 ต.ค. 61
1077 ประกาศราคากลางและตารางแสดงงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายสามแยกบ้านนายกว้าง จันเจือ - บ้านนางสมัย แหน่งกระโทก ) หมู่ จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ต.ค. 61
1078 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน อบต.จักราช ทั่วไป 1 ต.ค. 61
1079 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั่วไป 1 ต.ค. 61
1080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ต.ค. 61
1081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคนงงานทั่วไป เดือนต.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ต.ค. 61
1082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแม่บ้านเดือน ต.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ต.ค. 61
1083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างคนสวน เดือนต.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ต.ค. 61
1084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานจดมิเตอร์น้ำ ค่าน้ำประปา เดือนต.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ต.ค. 61
1085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประจำรถขยะเดือน ต.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ต.ค. 61
1086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานผู้ช่วยช่างโยธาเดือนต.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ต.ค. 61
1087 รณรงค์การใช้ก้อนจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ทั่วไป 19 ก.ย. 61
1088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 ก.ย. 61
1089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนก.ย. จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 ก.ย. 61
1090 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ก.ย. 61
1091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.ย. 61
1092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.ย. 61
1093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.ย. 61
1094 เผยแพร่ประชาสัมพัธ์องค์ความรู้ ขององค์การบริหา่รส่วนตำบลจักราชหัวข้อเรื่อง การประเมินผลการปฎิบัติงาราชการ สมรรถนะ ระบบแท่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั่วไป 9 ก.ย. 61
1095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงาน คนสวน เดือน ก.ย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.ย. 61
1096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงาน เก็บค่าน้ำประปาเดือน ก.ย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.ย. 61
1097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.ย. 61
1098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.ย. 61
1099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.ย. 61
1100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.ย. 61
1101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.ย. 61
1102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.ย. 61
1103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.ย. 61
1104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561) ทั่วไป 3 ก.ย. 61
1105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงาน ผู้ช่วยช่างโยธา เดือน ก.ย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.ย. 61
1106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงาน ประจำรถขยะ เดือน ก.ย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.ย. 61
1107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานคนงานทั่วไป แม่บ้าน เดือน ก.ย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.ย. 61
1108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานประจำรถขยะเดือนก.ย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.ย. 61
1109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม นม ยูเอชที (นมปิดเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.ย. 61
1110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.ย. 61
1111 อ่างเก็บน้ำลำฉมวก ทั่วไป 28 ส.ค. 61
1112 ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้ออาหารเสริม นม ยู เอช ที ภาคเรียนที่ 1/2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ส.ค. 61
1113 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 ส.ค. 61
1114 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561 ทั่วไป 14 ส.ค. 61
1115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 9 ส.ค. 61
1116 ประกาศผูุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าประดับตกแต่งสถานที่ตามกิจกรรมรัฐพิธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ส.ค. 61
1117 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561 ทั่วไป 6 ส.ค. 61
1118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ส.ค. 61
1119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ส.ค. 61
1120 รายงานผลการดำเนินงานกีฬา ทั่วไป 1 ส.ค. 61
1121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานคนงานทั่วไป ผู้ช่วยช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ส.ค. 61
1122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนส.ค 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ส.ค. 61
1123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานแม่บ้าน เดือนส.ค. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ส.ค. 61
1124 แห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2561 ทั่วไป 31 ก.ค. 61
1125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ก.ค. 61
1126 รณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างประหยัด ทั่วไป 18 ก.ค. 61
1127 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทั่วไป 17 ก.ค. 61
1128 แต่งตั้งผู้รักษาราการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 17 ก.ค. 61
1129 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ก.ค. 61
1130 ประกาศผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด. 6) ปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.ค. 61
1131 ประกาศผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ) ประจำปี 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.ค. 61
1132 โครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา และคณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั่วไป 9 ก.ค. 61
1133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ก.ค. 61
1134 ประกาศรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 ก.ค. 61
1135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ก.ค. 61
1136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานพนักงานขับรถ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.ค. 61
1137 ประกาศยกย่องคุณธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ทั่วไป 2 ก.ค. 61
1138 ประกาศผ้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานพนักงานเก็บค่าน้ำประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ก.ค. 61
1139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานประจำรถขยะประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ก.ค. 61
1140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานแม่บ้านประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ก.ค. 61
1141 ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั่วไป 27 มิ.ย. 61
1142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงสระน้ำบ้านโคกซาด หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 มิ.ย. 61
1143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 มิ.ย. 61
1144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนสายโนนพะไล- ตะกุดเครือปลอก หมุ่ 14 จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 มิ.ย. 61
1145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา บำรุงรักษารถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 มิ.ย. 61
1146 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีตำบลจักราช ทั่วไป 21 มิ.ย. 61
1147 โครงการ ไปวัดทุกวันพระ ทั่วไป 21 มิ.ย. 61
1148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (เพิ่มเติม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 มิ.ย. 61
1149 ประกาศราคากลางและตารางแสดงงบประมาณราคาปรับปรุงสระน้ำบ้านโคกซาด หมู่ 6 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 มิ.ย. 61
1150 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (3) จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 มิ.ย. 61
1151 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาจัดซื้ออาหารเสริม นม พลาสเจอร์ไรส์ (เพิ่มเติม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 มิ.ย. 61
1152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฝังกลบขยะประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 มิ.ย. 61
1153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 ทั่วไป 11 มิ.ย. 61
1154 รณรงค์การจัดการน้ำเสียในชุมชน ทั่วไป 11 มิ.ย. 61
1155 กรอกแบบสำรวจปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ตำบลจักราช ทั่วไป 11 มิ.ย. 61
1156 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 มิ.ย. 61
1157 ประกาศยกย่องคุณธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ทั่วไป 1 มิ.ย. 61
1158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแรงงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 พ.ค. 61
1159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานแม่บ้านประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 พ.ค. 61
1160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 พ.ค. 61
1161 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 พ.ค. 61
1162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 พ.ค. 61
1163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 พ.ค. 61
1164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธ่ีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 พ.ค. 61
1165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 พ.ค. 61
1166 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป 24 พ.ค. 61
1167 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 พ.ค. 61
1168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 พ.ค. 61
1169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด อบต.จักราช ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ค. 61
1170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมพลาสเจอร์ไรส์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ค. 61
1171 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (2) จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ค. 61
1172 ประกาศแผนเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ซื้ออาหารเสริมนม) ภาคเรียนที่ 1/2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ค. 61
1173 ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์วัคซีนตามโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 พ.ค. 61
1174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จักราช ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 พ.ค. 61
1175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 พ.ค. 61
1176 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 พ.ค. 61
1177 ราคากลางจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 พ.ค. 61
1178 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี ประจำปี 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 พ.ค. 61
1179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 พ.ค. 61
1180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 พ.ค. 61
1181 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด อบต.จักราช ประจำภาคเรียนทีี่ 1 /2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 พ.ค. 61
1182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 พ.ค. 61
1183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.(สายสี่แยกกลางบ้าน - สวนนายจำลอง ) บ้านโนนงิ้ว หมู๋ 13 จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 พ.ค. 61
1184 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช หัวข้อเรื่อง ความเจริญก้าวหน้าในสายงานระบบแท่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั่วไป 4 พ.ค. 61
1185 ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 พ.ค. 61
1186 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 พ.ค. 61
1187 ประกาศยกย่องคุณธรรม ประจำเดือน เมษายน 2561 ทั่วไป 1 พ.ค. 61
1188 ประกาศราคากลางและตารางแสดงงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายสี่แยกกลางบ้าน - สวนนายจำลอง ) บ้านโนนงิ้ว หมู่ 13 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 พ.ค. 61
1189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานเก็บค่าน้ำค่าขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 พ.ค. 61
1190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 พ.ค. 61
1191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 พ.ค. 61
1192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 เม.ย. 61
1193 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 เม.ย. 61
1194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.(คุ้มหนองบัวยอดแก้ว ) บ้านหนองบัวกลาง หมู่ 5 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 เม.ย. 61
1195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านนายเหมือน อ้อมทองหลาง - สนามเด็กเล่น ) บ้านหนองจอก หมู่ 10 จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 เม.ย. 61
1196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 เม.ย. 61
1197 ประกาศรายงานผลตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประภาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 เม.ย. 61
1198 ประกาศยกย่องคุณธรรม ประจำเดือน มีนาคม 2561 ทั่วไป 2 เม.ย. 61
1199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ถังต้มน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 เม.ย. 61
1200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 เม.ย. 61
1201 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายจากบ้านนายเหมือน อ้อมทองหลาง - สนามเด็กเล่น ) หมู่ 10 จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 มี.ค. 61
1202 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคลส.(สายคุ้มหนองบัวยอดแก้ว ) หมู่ 5 จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 มี.ค. 61
1203 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 มี.ค. 61
1204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 มี.ค. 61
1205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 มี.ค. 61
1206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มี.ค. 61
1207 ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มี.ค. 61
1208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มี.ค. 61
1209 ประกาศผู้ชะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านหมวดวิชัย - บ้านนายตุ๊ เต็มส้ม ) หมู่ 2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มี.ค. 61
1210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกลางบ้านสะพานถม ) หมู่ 12 จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มี.ค. 61
1211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มี.ค. 61
1212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 มี.ค. 61
1213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 มี.ค. 61
1214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 มี.ค. 61
1215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 มี.ค. 61
1216 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 มี.ค. 61
1217 ราคากลางปร.4 ปร.5 โครงการปรับปรุงถนนคสล.(สายกลางบ้านสะพานถม ) หมู่ 12 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 มี.ค. 61
1218 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนคสล. (สายกลางบ้านสะพานถม ) หมู่ 12 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 มี.ค. 61
1219 ราคากลาง ปร. 4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านหมวดวิชัย - บ้านนายตุ๊ เต็มส้ม ) หมู่ 2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 มี.ค. 61
1220 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายบ้านหมวดวิชัย - บ้านนายตุ๊ เต็มส้ม ) หมู่ 2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 มี.ค. 61
1221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 มี.ค. 61
1222 ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 มี.ค. 61
1223 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านางอมรรัตน์ หมายเครือกลาง - บ้านนางศรีนวล แดงเด่นศรี ) หมู่ 3 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 มี.ค. 61
1224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 มี.ค. 61
1225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (นมปิดเทอม) จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 มี.ค. 61
1226 ประกาศผู้ชะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 มี.ค. 61
1227 ประชาสัมพันธ์วันเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายทางลงประปา) หมู่ 3 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 มี.ค. 61
1228 ประชาสัมพันธ์ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.จักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 มี.ค. 61
1229 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้ออาหารเสริม นม (นมปิดเทอม ) ภาคเรียนที่ 2/2560 จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 มี.ค. 61
1230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 มี.ค. 61
1231 ประกาศยกย่องคุณธรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ทั่วไป 2 มี.ค. 61
1232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 มี.ค. 61
1233 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561) ทั่วไป 1 มี.ค. 61
1234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ก.พ. 61
1235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ก.พ. 61
1236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ก.พ. 61
1237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่่องจักรกล ขุด- ข ตอไม้ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ก.พ. 61
1238 ประชาสัมพันธ์วันเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายทางเข้าหมู่บ้าน้ำซับ ) บ้านน้ำซับ หมู่ 11 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ก.พ. 61
1239 ประชาสัมพันธ์วันเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายหน้าวัด - ทิศตะวันออก) บ้านหนองนกกวัก หมู่ 7 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ก.พ. 61
1240 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยแรก ปี 2561 ทั่วไป 14 ก.พ. 61
1241 ประชาสัมพันธ์วันเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายหนองพฤกษ์ต่ำ) หมู่ 9 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.พ. 61
1242 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายหนองพฤกษ์ต่ำ ) หมู่ 9 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.พ. 61
1243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายทางลงประปา ) หมู่ 3 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ก.พ. 61
1244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายบ้านอมรรัตน์ หมายเครือกลาง - บ้านนายศรีนวล แดงเด่นเครือกลาง ) หมู่ 3 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ก.พ. 61
1245 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง คสล.(สายทางลงประปา) บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ 3 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ก.พ. 61
1246 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายทางลงประปา) หมู่ ๓ บ้านตะกุดเครือปลอก ตำบลจักาช จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ก.พ. 61
1247 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงก่อสร้างถนนคสล.(บ้านนางอมรรัตน์ หมายเครือกลาง - บ้านนายศรีนวล แดงเด่นศรี) หมู่ 3 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ม.ค. 61
1248 ประชาสัมพันธ์วันเวลาตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบาดาล บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ 2 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ม.ค. 61
1249 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาบาดาล หมู่ 2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ม.ค. 61
1250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. (สายทางเข้าหมู่บ้านน้ำซับ ) หมู่ 11 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ม.ค. 61
1251 ประกาศผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายหน้าวัด - ทิศตะวันออก) บ้านหนองนกกวัก หมู่ 7 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ม.ค. 61
1252 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายทางเข้าหมู่บ้าน ) หมู่ 11 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ม.ค. 61
1253 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโคงการก่อสร้างถนนคสล. (สายหน้าวัด - ทิศตะวันออก) หมู่ 7 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ม.ค. 61
1254 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2561 ทั่วไป 17 ม.ค. 61
1255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม อบต.จักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ม.ค. 61
1256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายหนองพฤกษ์ต่ำ) หมู่ 9 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ม.ค. 61
1257 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรั้งลวดหนาม อบต.จักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 ม.ค. 61
1258 ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายหนองพฤกษ์ต่ำ ) หมู่ 9 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 ม.ค. 61
1259 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง คู่มือการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั่วไป 9 ม.ค. 61
1260 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั่วไป 5 ม.ค. 61
1261 ประกาศยกย่องคุณธรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ทั่วไป 4 ม.ค. 61
1262 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ข้อข้อเรื่อง ระบบแท่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั่วไป 4 ม.ค. 61
1263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายจากบ้านเลขที่ 555 - เทศบาล ) บ้านจักราช หมู่ 4 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ม.ค. 61
1264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโคกซาด - หนองพฤกษ์ ) หมู่ 6 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ม.ค. 61
1265 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายเทศบาล - บ้านนางปภาวี เกยพุดซา ) หมู่ 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ม.ค. 61
1266 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ทั่วไป 29 ธ.ค. 60
1267 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 29 ธ.ค. 60
1268 แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 29 ธ.ค. 60
1269 แต่งตั้งผู้รักษาราการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 29 ธ.ค. 60
1270 แต่งตั้งผู้รักษาราการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 29 ธ.ค. 60
1271 แต่งตั้งผู้รักษาราการแทนผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 29 ธ.ค. 60
1272 แต่งตั้งผู้รักษาราการแทนผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 29 ธ.ค. 60
1273 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายโคกซาด - หนองพฤกษ์ ) หมู่ 6 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ธ.ค. 60
1274 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. (สายจากบ้านเลขที่ 555- เทศบาล ) หมู่ 4 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ธ.ค. 60
1275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ธ.ค. 60
1276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายหนองพฤกษ์ต่ำ - บ้านนางอำนาจ สัมกลาง หมู่ 9 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ธ.ค. 60
1277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายตะกุดเครือปลอก - จักราช หมู่ 3 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ธ.ค. 60
1278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านน้ำซับ - บ้านโนนงิ้ว หมู่ 11 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ธ.ค. 60
1279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโนนงิ้ว - บ้านหนองบัวกลาง หมู่ 13 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ธ.ค. 60
1280 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายบ้านน้ำซับ - บ้านโนนง้ว หมู่ 11 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ธ.ค. 60
1281 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนสาย 226- โนนมัน หมู่ 7 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ธ.ค. 60
1282 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนสายบ้านโนนง้ว - บ้านหนองบัวกลาง หมู่ 13 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ธ.ค. 60
1283 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนน สายโนนพะไล - ตะกุดเครือปลอก หมู่ 14 จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 ธ.ค. 60
1284 ประกาศยกย่องคุณธรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ทั่วไป 1 ธ.ค. 60
1285 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายหนองพฤกษ์ต่ำ - บ้านนางอำนาจ สัมกลาง หมู่ 9 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 พ.ย 60
1286 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายตะกุดเครื่อปลอก - จักราช หมู่ 3 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 พ.ย 60
1287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 พ.ย 60
1288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ 11 จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 พ.ย 60
1289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ ๗ จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 พ.ย 60
1290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเทศบาล - บ้านนางปภาวี - เกยุพุดซา หมู่ 1 ต.จักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 พ.ย 60
1291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบาดาล บ้านโนนพฤกษ์ หมู่ 2 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 พ.ย 60
1292 ราคากลางโครงการก่อสร้างถังสูงระบบประปาบาดาล หมู่ 2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ย 60
1293 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล(สายเทศบาล-บ้านนางปภาวี เกยพุดซา หมู่ 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ย 60
1294 ตารางแสดงงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถังสูงระบบประปาบาดาลหมู่ 2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ย 60
1295 ตารางแสดงงบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายเทศบาล - บ้านนางปภาวี เกยพุดซา ) หมู่ 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ย 60
1296 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ(ผด.) กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ย 60
1297 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ(ผด.2) กองช่าง ประจำปี งบประมาณ 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ย 60
1298 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ(ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2561 (2) จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ย 60
1299 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2561(1) จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ย 60
1300 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ย 60
1301 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 พ.ย 60
1302 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนสายน้ำซับ - โนนงิ้ว หมู่ 11 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 พ.ย 60
1303 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนสายโนนงิ้ว - หนองบัวกลาง หมู่ 13 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 พ.ย 60
1304 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายน้ำซับ - โนนงิ้ว หมู่ 11 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 พ.ย 60
1305 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายโนนงิ้ว - หนองบัวกลาง หมู่ 13 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 พ.ย 60
1306 ราคากลางโครงการก่อสร้างถังสูงระบบประปาบาดาล หมู่ 2 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 พ.ย 60
1307 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล(สายเทศบาล-บ้านนางปภาวี เกยพุดซา หมู่ 1 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 พ.ย 60
1308 ประกวดราคาโครงกลางก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านน้ำซับ หมู่ 11 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 พ.ย 60
1309 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมูบ้านแบบผิดดินขนาดกลาง บ้านหนองนกกวัก หมู่ 7 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 พ.ย 60
1310 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 8 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 พ.ย 60
1311 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 8 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 พ.ย 60
1312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเทศบาล - บ้านนางปภาวี - เกยุพุดซา หมู่ 1 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 พ.ย 60
1313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายหนองพฤกษ์ - โคกซาด หมู่บ้าน โคกซาด หมู่ 6 ตำบลจักราช จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 พ.ย 60
1314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม นม ภาคเรียน 2/2560 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 พ.ย 60
1315 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 9 จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 ต.ค. 60
1316 ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ต.ค. 60
1317 ประกาศราคกลางและตารางแสดงงบประมาณ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม นม ภาคเรียนที่ 2/2560 จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ต.ค. 60
1318 ปร.6 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ 7 จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 60
1319 แบบปร.6 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ 11 จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 60
1320 แบบปร.5 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่11 จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 60
1321 แบบปร.5 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่11 จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 60
1322 แบบปร.4 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ 11(ุ6) จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 60
1323 แบบปร.4 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ 11 (5) จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 60
1324 แบบปร.4 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ 11(4) จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 60
1325 แบบปร.4 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ 11(3) จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 60
1326 แบบปร.4 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู๋ 11(2) จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 60
1327 แบบปร.4 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ 11 (1) จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 60
1328 ปร.4 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินหมู่ 11 จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 60
1329 ตารางแสดงงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 60
1330 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ต.ค. 60
1331 ประกาศตารางแแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองนกกวัก หมู่ 7 จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ต.ค. 60
1332 ปร.6 ซ่อมแซมประปาหมู่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ต.ค. 60
1333 ปร.5 ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ต.ค. 60
1334 ปร.4 ซ่อมแซมประปาหมู่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ต.ค. 60
1335 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ต.ค. 60
1336 ประกาศราคากลางโครงการประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 7 (ปร.4) (2) จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ต.ค. 60
1337 ประกาศราคากลางโครงการประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ 7 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ต.ค. 60
1338 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.7 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ต.ค. 60
1339 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ต.ค. 60
1340 ปร.5 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน หมู่ 7 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ต.ค. 60
1341 ปร.4 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินหมู่ 7(7) จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ต.ค. 60
1342 ปร.4 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินหมู่ 7(ุ6) จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ต.ค. 60
1343 ปร.4 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินหมู่ 7(5) จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ต.ค. 60
1344 ปร.4 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินหมู่ 7(4) จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ต.ค. 60
1345 ปร.4 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินหมู่ 7(3) จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ต.ค. 60
1346 ปร.4 ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินหมู่ 7 (2) จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ต.ค. 60
1347 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 (ผด.6) จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ต.ค. 60
1348 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)ประจำปี 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ต.ค. 60
1349 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ต.ค. 60
1350 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 ต.ค. 60
1351 แผนปฏิบัติการจัดซือจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้อ-จัดจ้าง 17 ต.ค. 60
1352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระบบประปาหมู่บ้าน หนองพฤกษ์ หมู่ 9 จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 ต.ค. 60
1353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา จัดหาอาหารกลางวัน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 ต.ค. 60
1354 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (2) จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ต.ค. 60
1355 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 (1) จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ต.ค. 60
1356 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดซื้อ-จัดจ้าง 2 ต.ค. 60
1357 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๕๙ ทั่วไป 15 ม.ค. 59
1358 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ทั่วไป 4 ม.ค. 59
1359 ประชาสัมพันธ์การเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2559 ทั่วไป 4 ม.ค. 59
1360 การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2559 ทั่วไป 4 ม.ค. 59
1361 ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ะชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดวัน เวลา และส ทั่วไป 6 พ.ย 58
1362 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทั่วไป 2 พ.ย 58
1363 ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั่วไป 6 ต.ค. 58
1364 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั่วไป 1 ต.ค. 58
1365 อบต.จักราช ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั่วไป 21 ก.ค. 58
1366 แผ่บพับ "เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา" ทั่วไป 16 มิ.ย. 58
1367 แผ่นพับ "เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ และผู้ป่วย AIDS" ทั่วไป 16 มิ.ย. 58
1368 ไข้เลือดออก ทั่วไป 16 มิ.ย. 58
1369 แผ่นพับ โรคตาแดง ทั่วไป 16 มิ.ย. 58
1370 แผ่นพับ "แผนสิทธิมนุษยชน" ทั่วไป 16 มิ.ย. 58
1371 แผ่นพับ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะ ทั่วไป 15 มิ.ย. 58
1372 แผ่นพับ "ลดปริมาณขยะ" ช่วยประหยัดทรัพยากร ทั่วไป 15 มิ.ย. 58
1373 จดหมายข่าว อบต. จักราช ทั่วไป 3 มิ.ย. 58
1374 แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาวัฒนธรรมตำบลจักราช ทั่วไป 2 มิ.ย. 58
1375 แหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ทั่วไป 28 พ.ค. 58
1376 จดหมายข่าว ทั่วไป 22 พ.ค. 58
1377 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ทั่วไป 22 พ.ค. 58
1378 โครงการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2558 ทั่วไป 23 ม.ค. 58
1379 โครงการหมู่บ้านสะอาด คนปลอดภัย ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ตำบลจักราช ประจำปี 2557 ทั่วไป 16 ต.ค. 57
1380 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ทั่วไป 9 ต.ค. 57
1381 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราช องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ทั่วไป 1 ต.ค. 57
1382 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557 ทั่วไป 19 ก.ย. 57
1383 โครงการหมู่บ้านสะอาด คนปลอดภัย ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ประจาปี 2557 ทั่วไป 18 ก.ย. 57
1384 ประชาสัมพันธ์โครงการ "โคราชวากิว" ทั่วไป 11 ก.ย. 57
1385 เรื่อง ขอคืนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ทั่วไป 11 ก.ย. 57
1386 โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2557 ทั่วไป 7 ก.พ. 57