ประวัติความเป็นมา


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
 
              ตำบลจักราช เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอจักราช เดิมขึ้นตรงกับตำบลทองหลาง อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกการปกครองเป็นตำบลจักราช ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๔ หมู่บ้าน และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล         ยกฐานะจากสภาตำบลจักราช เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙