กฏหมายการจัดทำแผนพัฒนา

yes กฎหมายเกี่ยวกับแผนพัฒนา อปท
    ยุทธศาสตร์ชาติ     ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง       แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560   –  2564