ภูมิปัญญาท้องถิ่น


yesฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลจักราช 65
yes ภูมิปัญญาเชิงเกษตร การเพราะเห็ดฟาง บ้านหนองพลวง
yes ภูมิปัญญาชาวบ้าน เครื่องจักสาน บ้านตะกุดเครือปลอก
yes ภูมิปัญญาชาวบ้าน สมุนไพร บ้านตะกุดเครือปลอก

yes ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านเกษตรกรรม เกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกผักคอนโด
yesภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านอาหาร สมุนไพร ยารักษาโรค
yesภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านการนวดแผนไทย
yesภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศิลปกรรม วงมโหรีบ้านหนองบัวกลาง
yes
ภูมิปัญญาชาวบ้า่นด้านพิธีกรรมทางศาสนาพิธีเรียกขวัญนาค
yes
ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านภาษาและวรรณกรรมการเล่านิทานพื้นบ้าน
yes
ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านโภชนาการทำขนมพื้นบ้านขนมฝักบัว
yes
ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านโภชนาการทำขนมพื้นบ้านขนมดอกจอก