กฏหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง

yes กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง
    รัฐธรรมนูญ

    กฎหมายจัดตั้ง

แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.2549

    กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)