สภาพทั่วไป

สภาพพื้นที่
 
                สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีลำน้ำจักราชไหลผ่าน ทิศตะวันออกมีลำห้วยลึกไหลมาบรรจบกับลำน้ำจักราช เป็นดินร่วน
    ปนทราย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เป็นชุมชนเกษตรกรรมและเป็นที่ตั้ง
    ของที่ว่าการอำเภอจักราช ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ของตำบลจักราช

 
เขตพื้นที่อาณาเขตติดต่อ
 
  • ทิศเหนือ ติด ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย, ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศใต้ ติด ตำบลศรีละกอ, ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศตะวันออก ติด ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง, ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศตะวันตก ติด ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลด้านครัวเรือนและประชากร
   ตำบลจักราชประกอบไปด้วยหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน จำนวน 2,652 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 12,963 คน ดังนี้
จำนวนประชากรใน ตำบลจักราช
  จำนวนหลังคาเรือน : 2,652 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 12,963 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 644 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 384 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 33 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 43 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 12 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 952 คน   จำนวนผู้พิการ : 163 คน
อ้างอิงจาก ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย http://nakhonratchasima.kapook.com/จักราช/จักราช
 
ข้อมูลอาชีพและเสรษฐกิจ
  • อาชีหลัก : เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์
  • การรวมกลุ่มอาชีพ : 
โรงเรียนและสถานศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
วัดและศาสนสถาน
                                           ๑. วัดตะกุดเครือปลอก                             ๒. วัดหนองพลวง
                                          ๓. วัดหนองบัวกลาง                               ๔. วัดหนองนกกวัก
                                          ๕. วัดหนองพฤกษ์                                 ๖. วัดป่าหนองจอก
                                          ๗. วัดน้ำซับ
 
หน่วยงานด้านสาธารณสุข
 
 
 
ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ
            แหล่งน้ำธรรมชาติ
                          ตำบลจักราช มีลำน้ำไหลผ่าน ๒ สาย คือ
                   ๑. ลำจักราช
                   ๒. ลำห้วยลึก
                            แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
                                ๑. ฝายบ้านหนองจอก
                                ๒. อ่างเก็บน้ำลำฉมวก
                                ๓. ฝายประชาอาสา จำนวน ๒ แห่งได้แก่
                                      ๓.๑  ฝายประชาอาสาบ้านตะกุดเครือปลอก
                                      ๓.๒  ฝายประชาอาสาลำห้วยลึก
                               ๔. คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก
                  นอกจากนี้จะเป็นลักษณะสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน เพื่อประโยชน์ใช้สอยประจำหมู่บ้านซึ่งกระจัดกระจายทั่วไป
 
************************************************************************************