กฏหมายการจัดทำงบประมาณ

yes กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
   การจัดทำงบประมาณ     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     เงินสะสม   เงินอุดหนุน