กกหมายการเงิน-การคลัง

yes กฏหมายเกี่ยวกับการเงิน-การคลัง

วินัยการเงินการคลังของรัฐ 
การจัดทำบัญชี : ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
การเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับเงินขาดบัญชี
ค่าใช้จ่าย อปท