กฏหมายเกี่ยวกับสวัสดิการ

yes กฏหมายเกี่ยวกับสวัสดิการ

ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)
การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินสวัสดิการเกี่ยวค่ารักษาพยาบาล