ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น
yes ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2564 (อย่างไม่เป็นทางการ)
yes ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.4/4)
yes ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.4/5)

yes ประกาศ กกต.เรื่องประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563
yes ประกาศ กกต.เรื่องวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็คทรอนิกส์
yes ช่องทางการดาวน์โหลด ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม ที่ใช้ในการเลือกตั้ง อบต.2564
yes หนังสือ กกต.เชิญร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
yes รายละเอียดการใช้หรือติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง
yes ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.จักราช เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ
yes ประกาศ ผอ.การเลือกตั้งประจำ อบต.จักราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
yes ประกาศ ผอ.การเลือกตั้งประจำ อบต.จักราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
yes หนังสือ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้ง
yes คู่มือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
yes คู่มือการรับรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
yes การกำหนดมาตรการเพิ่มเติมการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
yes ชุดข้อมูลความรู้และแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
yes หนังสือ ว1256 กำหนดแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
yes ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง พ.ศ.2563
yes ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

yes ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564
yes ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
yes พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

yes องค์ความรู้การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต
yes สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อบต

yes คุณสมบัติผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น
yes คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.
yes คู่มือประชาชน ให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง
yes สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ชุดที่ 1/ชุดที่ 2/ชุดที่ 3/ชุดที่ 4/ชุดที่ 5/ชุดที่ 


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

-  กองการเลือกตั้งท้องถิ่น (FaceBook)
-  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา
-  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง