กิจกรรม/สนามกีฬาในชุมชน

   
 
                                             


                                          
                สนามกีฬาบ้านหนองบัวกลาง หมู่ที่ 5                                       สนามกีฬาบ้านโคกซาด หมู่ที่ 6   

                                     
                สนามกีฬาบ้านหนองนกกวัก หมู่ที่ 7                                สนามกีฬาบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 8

                                  
                 สนามกีฬาบ้านหนองพฤกษ์ หมู่ที่ 9                                 สนามกีฬาบ้านหนองจอก หมู่ที่ 10

                                   
                    สนามกีฬาบ้านน้ำซับ หมู่ที่ 11                                       สนามกีฬาบ้านสะพานถม หมู่ที่ 12

                                   
                  สนามกีฬาบ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 13                                   สนามกีฬาบ้านโนนพะไล หมู่ที่ 14