รายงานผลการดำเนินงาน

yes รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(รอบ 6 เดือน)
yes รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(รอบ 6 เดือน)
yes รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
yes ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1 - 2)
yes รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
yes ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
yes ประกาศ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
yes รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
yes รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมมาณ พ.ศ. 2563
yes 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563
yes รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ประจำปี 2563
yes รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
yes รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(รอบ 6 เดือน)
yes รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(รอบ 6 เดือน)