งานตรวจสอบ-ควบคุมภายใน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ  2564
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2564
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2564
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2564

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ  2565
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2565

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2565
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2565
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ  2566

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566