มาตรการป้องกันการทุจริตsmiley  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  รอบ ุ6 เดือน  (e-PlanNACC) 
smiley รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน  e-PlanNACC 
smiley แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570
smiley แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570 (จากระบบ e - PlanNACC)
smiley คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
smiley ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 
smiley ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
smiley รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน  e-PlanNACC 
smileyยงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  รอบ ุ6 เดือน  (e-PlanNACC)
smiley ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
smileyแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 (เพิ่มเติมแผน พ.ศ. 2560 - 2564  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564)
smiley เจตจำนงในการป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร
smiley แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
smiley คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการทุจริต
smiley ยงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  รอบ ุ6 เดือน  (e-PlanNACC)
smiley มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
smiley มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
smiley มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
smiley มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
smiley มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
smiley มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
smiley มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
smiley วัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
smiley มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564