ที่ตั้ง/แผนผัง

องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
45 หมู่ 2 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โทรศัพท์ 044-399824 โทรสาร 044-339393

ขอเส้นทางไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช


องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
เลขที่ 45 ม.2 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30220 
โทรศัพท์ 044-339824
Website : https://jakkaratlocal.go.th/
e-mail : [email protected]
FaceBook : https://www.facebook.com/jakkarat.jakkarat.12
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

************************************
1. ร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยตรง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
2. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช 
(https://jakkaratlocal.go.th)
3. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเฟสบุ๊ค อบต.จักราช (https://www.facebook.com/jakkarat.jakkarat.12)
4. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านอีเมลล์ องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ([email protected])
5. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านโทรศัพท์/โทรสาร องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช (044-339824)
6. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านสายด่วน (ปลัด อบต. 081-8768180) (นายก อบต. 098-2239073)
7. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านไปรษณีย์ (จดหมาย/เอกสาร)
8. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านตู้/กล่องแสดงความคิดเห็น