ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

 นายก

นายภูษิต  แก้วมณี

นายก อบต. จักราช

 

 รองนายก

นายประสิทธิ์  ย่อกลาง

รองนายก อบต. จักราช

  

  รปรอง 

นางสาวแสงดาว   เรือง  

รองนายก อบต. จักราช

 

 

เลขานายก

นายนิพนธ์  พัฒศรี

เลขานุการนายก อบต. จักราช