โครงสร้างสำนักงานปลัด

 

 รปปลด

นายอำนวย   ทนสระน้อย
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช

 รป 0006

นางพัชนี  แสนทวีสุข
หัวหน้าสำนักปลัด

รป 0001

นางสาวปิยวรา  หมายแก้วกลาง
บุคลากร

รป 0004

นางสาวสุณิตา  เหวนอก
นิติกร

รป 0002

นางสาวสุธาสินี  ปะวะโน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รปภาพ พนกงาน 0004

นางกชลัลน์   พลอยนุช
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน