โครงสร้างส่วนกองคลัง

 

 

 1357804609 staff

นางอุษณารัตน์  ทองทวี

ผู้อำนวยการกองคลัง

 รปคลง

นางผานิท   ฟักสูงเนิน    

นักวิชาการพัสดุ 4

 

 รป 0003

    นางสาวสมพร    สีใหม่      

 นักวิชาการเงินและบัญชี 4

 

 รป 0007

นางสาวชญาพัฒน์    ปึ้งกลาง 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4

 1525530 647088708663957 759186085 n

นางสาวเกตุดาว    จิตทองหลาง    

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2

 

 รป

นางสาวสุกัญญา    ดีทองหลาง    

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

 

 รป 0026

นางสาวศิริวงศ์    เหมือนวาจา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 รป 0015

นางสาวอรพรรณ    สีสัน

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

 

 รป 0027

นางสาวสุวิมล    ทยอมใหม่

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี