โครงสร้างส่วนการศึกษาฯ

 

 

 

 รป 0011

นางสาวเกษร    เนตรทองหลาง

ครูผู้ดูแลเด็ก

 รป 0009

นางนิติยา  อ้อมทองหลาง

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 รป 0010

นางมาลัย  รอดวินิจ

ครูผู้ดูแลเด็ก

 รป 0013

นางอารีพร  จ่ามมาตย์

ผู้ดูแลเด็ก

 ถงๆ

นางสาวมัทนา   บัตรวิเศษ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ