แสดง #
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอนเครื่องปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ วิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดขนดินบริเวณอบต.จักราช วิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำถังขยะแยกประเภท วิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโนนกลาง ซอย 2 บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ที่ 3 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 27 เมษายน 2564
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโนนกลาง ซอย 2 บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ 3 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 22 เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 09 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง วิธีเฉพาะเจาะจง 02 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ 01 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564