แสดง #
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคาร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคาร 1 22 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกีฬา 8 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 18 รายการวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น 1 17 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 15 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 15 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ 15 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเทิดพระเกียรติงานรัฐพิธีต่างๆ 15 กรกฎาคม 2563