แสดง #
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 8 ตำบลจักราช ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองนกกวัก หมู่ที่ 7 ตำบลจักราช ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงอ่างลำฉมวก บ้านโคกซาด หมู่ที่ 6 ตำบลจักราช 18 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านหนองพลวง หมู่ที่ 8 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเผยแพร่แปนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ) 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาย้าย/ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านหนองบัวกลางหมู่ 5 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มที่ 5 บ้านหนองนกกวัก หมู่ที่ 7 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายแยกถนนทางหลวง 226-ตะกุดเครือปลอก - (ฝายหนองจอก ) บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 14 วิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัดลมวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563