ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโนนกลาง ซอย 2 บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ 3 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา