ประวัติ อบต.

ตำบลจักราช  เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอจักราช  เดิมตำบลขึ้นตรงกับตำบลทองหลาง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ต่อมาประมาณปี  พ.ศ.  2474  ทางราชการได้ยกฐานะบ้านท่าช้างเป็นกิ่งอำเภอท่าช้าง 

ตำบลทองหลางจึงขึ้นตรงต่อกิ่งอำเภอท่าช้างและต่อมาในปี  พ.ศ.  2506  ทางราชการได้ยกฐานะกิ่งอำเภอท่าช้างขึ้นเป็นอำเภอ  และได้ย้ายที่ทำการอำเภอมาตั้งที่บ้านจักราช  เป็นอำเภอจักราช  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา