สภาพทั่วไป

การปกครอง
ตำบลจักราชได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ตำบลจักราชมีการปกครองแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งเขตการปกครองเป็น  14  หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครองและมีกำนันเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในตำบลตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่  พ.ศ.  2457  ส่วนการปกครองรูปแบบที่สอง  คือ การปกครองส่วนท้องถิ่นมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่บริหารงานราชการในเรื่องของการบริหารการพัฒนาตำบลจักราช

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช

    ตำบลจักราชเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอจักราชพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ จักราช  มีพื้นที่ประมาณ  54,620 ไร่ หรือ 81.00 ตารางกิโลเมตร  เป็นตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นดังนี้

    ทิศเหนือ    ติดต่อตำบลหนองพลวง  อำเภอจักราช  และตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมาโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนทางหลวงหมายเลข 226  ที่หนองมะค่า  บริเวณพิกัด TB 197662  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางถนนทางหลวงหมายเลข 226 ถึง ถนนสายบ้านโนนคอย - ถนนทางหลวงหมายเลข 226  ห่างจากศาลาปากทางบ้านโนนคอย  ทางทิศเหนือประมาณ 0.04 กิโลเมตร  บริเวณพิกัด TB 212658  ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกผ่านที่ดินทำไร่  ถึง ถนนบ้านมาบช้าง – ถนนทางหลวงหมายเลข 226 บริเวณพิกัด TB 222659  ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร  ไปตามถนนบ้านโนนคอย – บ้านมาบช้าง ถึงบริเวณพิกัด TB 237658 ระยะทางประมาณ 0.2 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามถนนบ้านมาบช้าง – หนองพฤกษ์ ถึงถนนบ้านบุ – หนองพฤกษ์  บริเวณพิกัด TB 263672  ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  ไปตามถนนบ้านหนองพฤกษ์ – บ้านโคกซาด สิ้นสุดที่อ่างเก็บน้ำลำฉมวก  บริเวณพิกัด TB 300682 ระยะทางประมาณ 3.9 กิโลเมตร  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 11.3 กิโลเมตร

    ทิศตะวันออก    ติดต่อตำบลหลุ่งประดู่  อำเภอห้วยแถลง  และตำบลหินโคน  อำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเขตอ่างเก็บน้ำลำฉมวก  ปลายถนนบ้านหนองพฤกษ์ – บ้านโคกซาด  บริเวณพิกัด TB  300682  ไปทางทิศใต้ ตามแนวเขตอ่างเก็บน้ำลำฉมวก  ถึงถนนอ่างเก็บน้ำลำฉมวก - บ้านหนองพฤกษ์  บริเวณพิกัด TB 305664  ระยะทางประมาณ 2.4 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันตกตามถนนอ่างเก็บน้ำลำฉมวก – หนองพฤกษ์  ถึงบริเวณพิกัด TB 294666  ระยะทางประมาณ 1.1 กิโลเมตร  ไปทางทิศใต้ผ่านที่ดินทำไร่  ถึงหลักเขต  บริเวณพิกัด TB 294635  ระยะทางประมาณ 3 กิดลเมตร  ไปทางทิศตะวันตกผ่านที่ดินทำไร่  ถึงบ้านหนองพฤกษ์ – บ้านน้ำซับ  บริเวณพิกัด TB 272616  ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกตามถนน  บ้านน้ำซับ – บ้านโคกพลวง  ถึงจุดตัด  บริเวณพิกัด TB 286617  ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ผ่านที่ดินทำไร่ ทำนา ถึงจุดตัดทางรถไฟสายนครราชสีมา – อุบลราชธานี  บริเวณพิกัด TB 291600  ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร  ไปทางทิศใต้ ผ่านที่นา ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 226  บริเวณพิกัด TB 291599  ระยะทางประมาณ 0.1 กิโลเมตร  ไปตามแนวเขตบ้านหนองตะคลอง  สิ้นสุดที่ถนนสายบ้านหนองนกกวัก   บริเวณพิกัด TB 292586  ระยะปลายทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 16.1 กิโลเมตร

    ทิศใต้    ติดต่อตำบลหนองขาม  และตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสายบ้านหนองนกกวัก – บ้านโนนมัน  สายทางทิศตะวันออก  ของบ้านหนองนกกวัก  บริเวณพิกัด TB 192586  ไปทางทิศเหนือตามถนนสายบ้านหนองนกกวัก – บ้านโนนมัน  บริเวณพิกัด TB 29587 ระยะทางประมาณ 0.2 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันตกที่นา  ถึงถนนบ้านโนนมัน – หนองนกกวัก  สายทางทิศตะวันตกของบ้านหนองนกกวัก  บริเวณพิกัด TB 282585  ระยะทางประมาณ 0.9 กิโลเมตร ผ่านที่นาถึงหลักเขตที่ห้วยลึก  บริเวณพิกัด TB 275585  ระยะทางประมาณ 0.7 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวกึ่งกลางห้วยลึก  ถึงลำน้ำจักราช  บริเวณพิกัด TB 213602  ระยะทางประมาณ 7.3 กิโลเมตร  ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางลำจักราช  สิ้นสุดที่ท่าวังชะเอม  บริเวณพิกัด TB 203578  ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 12.6 กิโลเมตร

    ทิศตะวันตก     ติดต่อตำบลท่าช้าง  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากท่าวังชะเอม  กึ่งกลางลำน้ำจักราช  บริเวณพิกัด TB 203578  ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางถนนรอบป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง – จักราช - บ้านหนองมโนรมย์  บริเวณพิกัด TB 203584  ระยะทางประมาณ 0.6 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันตกตามถนนรอบป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง – จักราช – บ้านหนองมโนรมย์  ถึงถนนสายบ้านโนนถั่วดิน – บ้านหนองมโนรมย์  บริเวณพิกัด  TB 186582  ระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามรอบป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง – จักราช – บ้านหนองมโนรมย์ ถึงกึ่งกลางเนินของทางรถไฟสายนครราชสีมา – อุบลราชธานี  บริเวณพิกัด TB 170614  ระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกตามจุดกึ่งกลางทางรถไฟสายนครราชสีมา – อุบลราชธานี  ถึงแนวเขตบ้านหนองสะแก  บริเวณพิกัด TB 178613  ระยะประมาณ 0.8 กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนสายบ้านหนองสะแก –บ้านโนนพะไล ถึงถนนสายบ้านโนนพะไล – บ้านหนองบัวตะแบง  บริเวณพิกัด TB 188646  ระยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร  ผ่านหนองหญ้าคาด้านทิศเหนือ  หนองบัว  หนองมะค่าทางทิศตะวันตก  สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนทางหลวงหมายเลข 226  บริเวณพิกัด TB 197662  ระยะทางประมาณ 2.1 กิโลเมตร  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 12.3 กิโลเมตร

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

        ลักษณะภูมิประเทศ

        ลักษณะภูมิประเทศโดยหลักทั่วไปตำบลจักราช  มี 2 ลักษณะด้วยกัน  คือ
           1. ด้านตะวันตกของตำบลจักราช มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้ำจะท่วมในฤดูฝน
           2. ส่วนพื้นที่ตอนกลางลาดต่ำลงไปด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือทำให้มีลำน้ำธรรมชาติไหลผ่าน


       ลักษณะภูมิอากาศ
       ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีลักษณะเช่นเดียวกับสภาพภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งเป็น 3 ฤดูดังนี้

          -    ฤดูร้อน   เริ่มประมาณเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศค่อนข้างร้อนมาก อุณหภูมิ    ประมาณ 35-40 องศาเซลเซียส
          -    ฤดูฝน    เริ่มประมาณเดือน มิถุนายน-กันยายน ปริมาณฝนที่ตกได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และพายุดีเปรสชั่น
          -    ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือน ตุลาคม-มกราคม อากาศค่อนข้างหนาวเย็น อุณหภูมิลดต่ำสุด ประมาณเดือนมกราคม อุณหภูมิประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนที่ตำบลจักราช

 แผนท ตำบลจกราชใหม

 

1.5   จำนวนหมู่บ้าน 14 หมู่   
         จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.   14   หมู่บ้าน   ได้แก่  หมู่ที่   1  ถึงหมู่ที่  14  
1.6  จำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากร
       -    จำนวนครัวเรือนทั้งหมด    2,308         ครัวเรือน
       -    จำนวนประชากรทั้งสิ้น      8,025            คน    แยกเป็น
               ชาย    4,020    คน   
               หญิง   4,005    คน  
มีความหนาแน่นเฉลี่ย   144   คน / ตารางกิโลเมตร 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

บ้านหนองคล้า

บ้านโนนพฤกษ์

บ้านตะกุดเครือปลอก

บ้านจักราช

บ้านหนองบัวกลาง

บ้านโคกซาด

บ้านจักราช

บ้านหนองพลวง

บ้านหนองพฤกษ์

บ้านจักราช

บ้านน้ำซับ

บ้านสะพานถม

บ้านโนนงิ้ว

บ้านโนนพะไล

56

243

307

276

254

54

228

200

126

216

82

91

51

124

38

407

574

203

580

110

473

371

251

387

164

190

110

162

33

432

645

221

534

102

441

357

228

418

181

180

88

145

71

839

1,219

424

1,114

212

914

728

479

805

345

370

198

307

 

รวม

2,308

4,020

4,005

8,025

ที่มา:     สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง(อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา )
           ข้อมูล  ณ  เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2556