สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา

โรงเรียนประถม 5 แห่ง
1.  โรงเรียนหนองบัวกลาง
2.  โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์
3.  โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก
4.  โรงเรียนหนองพลวงวิทยา
5.  โรงเรียนตะกุดเครือปลอก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช (บ้านโนนพฤกษ์)
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช (บ้านตะกุดเครือปลอก)

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
       วัด  7 แห่ง
1.    วัดตะกุดเครือปลอก
2.    วัดหนองพลวง
3.    วัดหนองบัวกลาง
4.    วัดหนองนกกวัก
5.    วัดหนองพฤกษ์
6.    วัดป่าหนองจอก
7.    วัดน้ำซับ

ด้านสังคมสงเคราะห์
    -  ผู้สูงอายุ                        จำนวน           711     คน
    -  ผู้พิการ                         จำนวน           184     คน
    -  ผู้ติดเชื้อเอดส์                 จำนวน            13     คน
    โดยจำนวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ได้รับการช่วยเหลือเรื่องเบี้ยยังชีพทุกราย (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2555)

ปัญหาด้านสังคม
    -  ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน
    -  ประชาชนขาดสวัสดิการจากรัฐ
    -  ปัญหายาเสพติด

ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    -  ด้านคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควร
    -  ด้านไฟฟ้าและแสงสว่างยังไม่ครบทุกครัวเรือน
    -  ด้านการสื่อสาร  โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์สาธารณะยังมีไม่เพียงพอ
    -  ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน

ปัญหาด้านแหล่งน้ำ    
        -  ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้
        -  ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
        -  ขาดแคลนน้ำเพื่อใช้กักเก็บน้ำ

ปัญหาด้านสาธารณสุข
        -  ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค  เช่น  โรคไข้เลือดออก  โรคเอดส์  เป็นต้น
        -  ปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน

ปัญหาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
        -  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
        -  ประชาชนไม่สนใจด้านการเมืองเท่าที่ควร
        - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ
เท่าที่ควร  

ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
        -  ครอบครัวมีฐานะยากจนไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับสูงได้
        -  ผู้ปกครอง  เด็ก  เยาวชนไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        -  ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
        -  ปัญหาขยะมูลฝอย
        -  ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้
        -  ปัญหาการใช้พลังงานเกินความจำเป็น

  การดำเนินงานด้านสังคม
        -  จัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
        -  ตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
        -  จัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดและโทษของยาเสพติด
        -  จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        -  สร้าง / ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  ให้ดีขึ้น
        -  ขยายเขตประปาเพื่อให้มีน้ำใช้ครบทุกครัวเรือน
        -  ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงครบทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้าน
        -  ขยายเขตการบริการโทรศัพท์บ้านและสาธารณะ
        -  สร้างทางระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม
        -  ให้รัฐออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน

การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ
        -  สร้างถังกักเก็บน้ำ
        -  สร้างประปาหมู่บ้าน
        -  ขุดเจาะบ่อบาดาล บ่อน้ำตื้น ขุดลอกคลอง
        -  สร้างเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ำ ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร

การดำเนินงานด้านสาธารณสุข
        -  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค  เช่น  ไข้เลือดออก  โรคเอดส์  เป็นต้น
        -  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
        -  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยของประชาชน

การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
        -  อบรมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายการเลือกตั้ง  เป็นต้น
        -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในประชาคมหมู่บ้าน
        -  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนทราบ
        -  พยายามให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

การดำเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
        -  ส่งเสริมให้ประชาชนศึกษาต่อ
        -  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน (กศน.)
        -  จัดหาอาหารเสริม(นม)อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
        -  จัดหาทุนดำเนินชีวิตให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
        -  จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา

การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-  อบรมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-  จัดหาถังขยะทำป้ายรณรงค์การรักษาความสะอาด
-  จัดทำป้ายรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-  ปลูกป่าทดแทน
-  รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักวิธีประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

ศักยภาพของชุมชน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 14 คน
        1.  นางนันทวัน        พลสิงหะ             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
        2.  นางชิตชนก        กิตติวงศ์ตระกูล     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
        3.  นายสมบูรณ์        พูนศรี               ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
        3.  นายศิริ           นากระโทก            ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
        5.  นายสนั่น         มูลทองหลาง          ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
        6.  นายผัน            คบทองหลาง        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
        7.  นายอำนวย        นันกระโทก          ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
        8.  นางอำไพ         หล่วงทองหลาง      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
        9.  นายประสิทธ์        ปราสาทสูง        กำนันตำบลจักราช
        10. นางกรองแก้ว     พูนศรี               ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
        11. นางนุช            กุดนอก             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11
        12. นายแก่น          ชอบแก้ว            ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12
        13. นายสมส่วน       เหมือนวาจา         ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13
        14. นายสุรพล         จงกลาง             ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14

  ระดับการศึกษาของบุคลากร

    ปริญญาโท                        จำนวน        3    คน
    ปริญญาตรี                        จำนวน      21    คน
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    จำนวน        5    คน
    มัธยมศึกษาตอนปลาย          จำนวน        2    คน
    มัธยมศึกษาตอนต้น             จำนวน        2    คน
    ประถมศึกษา                     จำนวน        5    คน