สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1  อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช  มีประชากรที่จบการศึกษาภาคบังคับ  ถึงร้อยละ 59  แต่มีข้อจำกัดในการศึกษาต่อระดับสูง  โดยทั่วไปเกษตรกรยังนิยมรับความช่วยเหลือจากทางราชการ มากกว่า ด้านการใช้แรงงานมีประชากรในวัยแรงงานถึงร้อยละ 60.15  ของประชากรทั้งหมด  และไปทำงานนอกตำบลเพียงร้อยละ 14.20  ของวัยทำงาน

ด้านธุรกิจบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช


    ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่                                      จำนวน        3       แห่ง
    ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                                        จำนวน        3       แห่ง
    โรงสีข้าว                                                       จำนวน      11       แห่ง
    ที่พัก  หอพัก  โรงแรม  รีสอร์ท บังกะโล      จำนวน        3       แห่ง

ข้อมูลด้านบริการพื้นฐาน
(1)  ด้านคมนาคม  มีเส้นทางที่สำคัญคือ
1.  ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2162 เชื่อมกับทางหลวงจังหวัด 226 ผ่านอำเภอจักราช ถึง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
2.  ถนนลาดยาง ของ รพช. ผ่านบ้านหนองบัวกลาง บ้านหนองพฤกษ์ และเชื่อมกับบ้านโคกซาด
3.  ถนนลาดยาง เชื่อมทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2162 ผ่านตำบลศรีละกอ ตำบลสีสุก และอำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา
4.  ทางรถไฟ เชื่อมการคมนาคม ระหว่างกรุงเทพฯ ผ่านตำบลจักราช ถึง จังหวัดอุบลราชธานี
(2)  ด้านสาธารณูปโภค
1.  ไฟฟ้า ตำบลจักราชมีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน
2.  หอกระจายข่าว ตำบลจักราชมีการติดตั้งหอกระจายข่าวครบทุกหมู่บ้าน
3.  โทรศัพท์สาธารณะ มีครบทุกหมู่บ้านแต่ใช้การไม่ได้

ทรัพยากรน้ำ
-  แหล่งน้ำธรรมชาติ
ตำบลจักราช มีลำน้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ
1.  ลำจักราช
2.  ลำห้วยลึก
และบึง หนอง 2 แห่ง คือ
1.    บึงหนองจอก
2.    อ่างเก็บน้ำลำฉมวก
-  แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
1.    ฝ่ายกักเก็บน้ำ ในเขตตำบลจักราช มี 3 แห่ง คือ บริเวณ หมูที่ 1 ,หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 3
,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 8


 ฝ่ายประชาอาสา จำนวน 3 แห่งได้แก่
2.1  ฝ่ายประชาอาสาบ้านหนองจอก
2.2  ฝ่ายประชาอาสาห้วยลึก
3.3  คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจอก
นอกจากนี้จะเป็นลักษณะสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน เพื่อประโยชน์ใช้สอยประจำหมู่บ้านซึ่งกระจัดกระจายทั่วไป

ทรัพยากรป่าไม้
     ลักษณะและสภาพป่าไม้ในเขตตำบลจักราช เดิมมีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง และเป็นป่าสงวนแห่งชาติท่าช้าง หินดาด แต่ปัจจุบัน สภาพป่าได้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีการบุกรุกของมนุษย์ แต่ยังไม่ได้ยกเลิกสภาพป่า ฉะนั้นราษฎรส่วนใหญ่จึงไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ    
-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำต้นทุนในการผลิตสูงทำให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดทุน
-  ผลผลิตตามฤดูการออกมากทำให้เกิดผลผลิตล้นตลาดและไม่มีตลาดรองรับ  
-  พ่อค้าคนกลางกดราคาสินค้า
-  ประชาชนมีรายได้น้อยไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต
-  ประชาชนขาดความรู้และขาดที่ดินทำกิน

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
        -  ส่งเสริมการรวมกลุ่มในการขายผลผลิต
        -  จัดตั้งกองทุนเพื่อการเกษตร
        -  สร้างตลาดกลางการเกษตรและรับประกันสินค้าทางการเกษตร
        -  จัดอบรมแนะนำและส่งเสริมเกี่ยวกับอาชีพให้แก่ราษฎร