รายงานประชุมผู้บริหาร

บันทึกการประชุมคณะผุ้บริหาร ครั่งที่ 1 ปี 2556                                                 

บันทึกการประชุมคณะผุ้บริหาร ครั่งที่ 2 ปี 2556                    

บันทึกการประชุมคณะผุ้บริหาร ครั่งที่ 3 ปี 2556                  

บันทึกการประชุมคณะผุ้บริหาร ครั่งที่ 4 ปี 2556

บันทึกการประชุมคณะผุ้บริหาร ครั่งที่ 5 ปี 2556

บันทึกการประชุมคณะผุ้บริหาร ครั่งที่ 6 ปี 2556

บันทึกการประชุมคณะผุ้บริหาร ครั่งที่ 7 ปี 2556

บันทึกการประชุมคณะผุ้บริหาร ครั่งที่ 8 ปี 2556

บันทึกการประชุมคณะผุ้บริหาร ครั่งที่ 9 ปี 2556

บันทึกการประชุมคณะผุ้บริหาร ครั่งที่ 10 ปี 2556

บันทึกการประชุมคณะผุ้บริหาร ครั่งที่ 11 ปี 2556

บันทึกการประชุมคณะผุ้บริหาร ครั่งที่ 12 ปี 2556

บันทึกการประชุมคณะผุ้บริหาร ครั่งที่ 13 ปี 2556

บันทึกการประชุมคณะผุ้บริหาร ครั่งที่ 7 ปี 2557

บันทึกการประชุมคณะผุ้บริหาร ครั่งที่ 8 ปี 2557

บันทึกการประชุมคณะผุ้บริหาร ครั่งที่ 9 ปี 2557