รายรับ - รายจ่าย

งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช
รายรับ - รายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช

 

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

รายรับ(บาท)

10,816,088.47

21,777,147.43

21,286,432.51

22,627,824.30

28,667,954.48

รายจ่าย(บาท)

11,041,461.10

17,605,189.20

20,825,293.35

18,375,554.76

23,936,390.74