องค์ประกอบของ อบต.

องค์ประกอบของ อบต. มีอะไรบ้าง

1. องค์ประกอบของ อบต. ตามกฎหมาย มีดังนี้

(1) สภา อบต.

(2) นายก อบต.

2. แผนภาพโครงสร้าง อบต. ตามกฎหมาย

     นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นตาม กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนั้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง ถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

• องค์ประกอบของ อบต. ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

(1) สภา อบต. : ฝ่ายนิติบัญญัติ

(2) นายก อบต . : ฝ่ายบริหาร

(3) พนักงานส่วนตำบล : ฝ่ายราชการประจำ

(4) ประชาชนในเขต อบต. : เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และมีส่วนรวมดำเนินการ

(5) ฝ่ายกำกับดูแล อบต. : นายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด

ทั้ง 5 ฝ่ายต้อง มีส่วนรวมในการดำเนินงานตามกรอบอำนาจหน้าที่อย่างสมดุล อบต. จึงพัฒนาอย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง