โครงการไปวัดวันพระ (กิจกรรมแห่เที่ยนเข้าพรรษา) ปี 2562

ไปวด62 1

 วัตถุประสงค์

     1) เพื่อให้เด็ก เยาวชน และพุทธศาสนิกชนได้เจริญรอยตามพระยุคลบาทพระ และเพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

     2) เพื่อให้เด็ก เยาวชน และพุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ใกล้ชิดพระรัตนตรัยน้อมนำ

หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน

     3) เพื่อให้สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป

     4) เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจได้มีจิตสำนึกในการกระทำใดๆที่ไม่ถูกต้อง 

     5) เพื่อเป็นการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ

 

ไปวด62 2   ไปวด62 6

ไปวด62 4  ไปวด62