•  

                                       วันเด็กแห่งชาติปี 2563

                      คำขวัญวันเด็กของ นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ  จันทร์โอชา 

               "เด็กไทยยุคใหม่  รู้รักสามัคคี  รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

  วนเดก63 ๒๐๐๑๑๔ 0256

   

  วนเดก63 ๒๐๐๑๑๔ 0232

   

  วนเดก63 ๒๐๐๑๑๔ 0221

   

  วนเดก63 ๒๐๐๑๑๔ 0220

   

  วนเดก63 ๒๐๐๑๑๔ 0198

   

  วนเดก63 ๒๐๐๑๑๔ 0192

   

   

   

 •            โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก และเด็กวัยก่อนเรียน

                     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช

  ฟน62img31

  ฟน62img70

 • ไปวด62 1

   วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้เด็ก เยาวชน และพุทธศาสนิกชนได้เจริญรอยตามพระยุคลบาทพระ และเพื่อถวายเป็น

  พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

       2) เพื่อให้เด็ก เยาวชน และพุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ใกล้ชิดพระรัตนตรัยน้อมนำ

  หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน

       3) เพื่อให้สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป

       4) เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจได้มีจิตสำนึกในการกระทำใดๆที่ไม่ถูกต้อง 

       5) เพื่อเป็นการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ

   

  ไปวด62 2   ไปวด62 6

  ไปวด62 4  ไปวด62

H

 

bรองเรยน  bแจง