•  

                                       วันเด็กแห่งชาติปี 2563

                      คำขวัญวันเด็กของ นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ  จันทร์โอชา 

               "เด็กไทยยุคใหม่  รู้รักสามัคคี  รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

  วนเดก63 ๒๐๐๑๑๔ 0256

   

  วนเดก63 ๒๐๐๑๑๔ 0232

   

  วนเดก63 ๒๐๐๑๑๔ 0221

   

  วนเดก63 ๒๐๐๑๑๔ 0220

   

  วนเดก63 ๒๐๐๑๑๔ 0198

   

  วนเดก63 ๒๐๐๑๑๔ 0192

   

   

   

 •            โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก และเด็กวัยก่อนเรียน

                     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช

  ฟน62img31

  ฟน62img70

 • ไปวด62 1

   วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้เด็ก เยาวชน และพุทธศาสนิกชนได้เจริญรอยตามพระยุคลบาทพระ และเพื่อถวายเป็น

  พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

       2) เพื่อให้เด็ก เยาวชน และพุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ใกล้ชิดพระรัตนตรัยน้อมนำ

  หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน

       3) เพื่อให้สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบไป

       4) เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจได้มีจิตสำนึกในการกระทำใดๆที่ไม่ถูกต้อง 

       5) เพื่อเป็นการอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ

   

  ไปวด62 2   ไปวด62 6

  ไปวด62 4  ไปวด62

 • คำขวัญวันเด็ก ปี2562

  "เด็ก เยาวชน จิตอาสา รวมพัฒนาชาติ"

  วนเดก62 ๑๙๐๑๑๔ 0084

  วนเดก62 ๑๙๐๑๑๔ 0078วนเดก62 ๑๙๐๑๑๔ 0060

  วนเดก62 ๑๙๐๑๑๔ 0066วนเดก62 ๑๙๐๑๑๔ 0053

   

โครงการการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
วันจันทร์, 04 พฤศจิกายน 2562
โคงการเด็กและเยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น อ่านต่อ...
โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสา
วันจันทร์, 04 พฤศจิกายน 2562
โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสา อ่านต่อ...

H

 

bรองเรยน  bแจง