กลุ่มอาชีพบ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ 3
.................................................

 

ชื่อกลุ่มผู้ผลิตผลิตชุมชน  กลุ่มพัฒนาอาชีพตะกุดเครือปลอก
ชื่อผลิตภัณฑ์ โคมไฟจากเถาวัลย์
ที่อยู่ 38 บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ที่ 3 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ประธานกลุ่ม นายสนั่น  แก่นกลางดอน
ปีที่จัดตั้ง  2546 จำนวนกรรมการ   9  คน   จำนวนสมาชิก  24 คน
ปัญหา /แผนความต้องการในการพัฒนา
    1.ความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
        1.1 วิธีการ /กระบวนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
                               เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการและฝึกปฏิบัติและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายรูปแบบ
        1.2 ผลจากกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่นรูปแบบ มาตรฐาน อื่น ๆ
            ทำให้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่สวยงาม หลากหลายรูปแบบ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
    2.ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
            -  เครื่องอุปกรณ์ในการผลิต
            - วัตถุดิบมีคุณภาพ และหาได้ในท้องถิ่น
            - ทักษะและฝีมือในการผลิต
            - มีช่องทางการตลาด

3.จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ (หลังการพัฒนา)
    ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม และใช้วัตถุดิบในชุมชนในการผลิต ราคาถูก

4.ช่องทางการตลาด (สถานที่จำหน่าย /กลุ่มผู้บริโภค
    -ที่ทำการกลุ่ม
    -ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานอำเภอจักราช
    -ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
    -งานแสดงสินค้าต่างทั้งในอำเภอและจังหวัด
5.ปัญหา /อุปสรรค/ที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
    ขาดบุคลากรที่จะสืบสานภูมิปัญญาต่อ
6.ข้อเสนอแนะ
    ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครบทุกด้านทั้งด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด อย่างต่อเนื่อง
7.รายชื่อผู้ให้ข้อมูล
    1.นายสนั่น        แก่นกลางดอน         ตำแหน่ง       ประธานกลุ่ม
   2.นางสมเกียรติ   ไตรแป้นมะดัน         ตำแหน่ง        รองประธาน

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์

image001

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์

image002

กลุ่มอาชีพบ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ 3
.................................................


ชื่อกลุ่มผู้ผลิตผลิตชุมชน  กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ร้อยลูกปัด
ชื่อผลิตภัณฑ์    สร้อยคอจากลูกปัด
ที่อยู่   151 บ้านตะกุดเครือปลอก หมู่ที่ 3 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ประธานกลุ่ม นางจินต์ฎา      กล้ากลาง
ปีที่จัดตั้ง  2546 จำนวนกรรมการ   8 คน   จำนวนสมาชิก  20 คน
ปัญหา /แผนความต้องการในการพัฒนา
   1.ความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
        1.1วิธีการ /กระบวนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
                               เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกปฏิบัติและออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม  น่าสนใจ และสินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น
        1.2 ผลจากกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่นรูปแบบ มาตรฐาน อื่น ๆ
            เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่  รูปแบบสวยงาม   และมูลค่าเพิ่มขึ้น
    2.ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
            - วัตถุดิบมีคุณภาพ
            - ทักษะและฝีมือในการผลิต
            - มีช่องทางการตลาด
3.จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ (หลังการพัฒนา)
    ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม สีสดใส น่าสนใจมีสินค้าให้เลือกหลายรูปแบบ

4.ช่องทางการตลาด (สถานที่จำหน่าย /กลุ่มผู้บริโภค)
    -ที่ทำการกลุ่ม
    -ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานอำเภอจักราช
    -งานแสดงสินค้าต่างๆทั้งในอำเภอและจังหวัด
5.ปัญหา /อุปสรรค/ที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
    -ขาดบุคลากรที่เป็นมืออาชีพในการผลิตชิ้นงาน
    
6.ข้อเสนอแนะ /การให้คำปรึกษาของผู้ติดตาม
    ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครบทุกด้านทั้งด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาบรรลุภัณฑ์
7.รายชื่อผู้ให้ข้อมูล
    1.นางจินต์ฎา         กล้ากลาง         ตำแหน่ง       ประธานกลุ่ม
    2.นางสาวเกียรติพร  ยอดเยี่ยมแกร    ตำแหน่ง        รองประธาน

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์

image003

กลุ่มอาชีพบ้านหนองพลวง  หมู่ 8
.................................................


ชื่อกลุ่มผู้ผลิตผลิตชุมชน  กลุ่มทอเสื่อต้นไหล
ชื่อผลิตภัณฑ์  เสื่อทอพับจากต้นไหล
ที่อยู่  3 บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 8  ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ประธานกลุ่ม นางประยูร      บังกระโทก
ปีที่จัดตั้ง  2555 จำนวนกรรมการ   6 คน   จำนวนสมาชิก  10  คน
ปัญหา /แผนความต้องการในการพัฒนา
    1.ความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
        1.1 วิธีการ /กระบวนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
                               เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการและฝึกปฏิบัติและออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้มีผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและสะดวกในการใช้สอย
        1.2 ผลจากกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่นรูปแบบ มาตรฐาน อื่น ๆ
            เพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่  รูปแบบสวยงาม ใช้สอยสะดวก  และมูลค่าเพิ่มขึ้น
    2.ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
            -  เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต
            - วัตถุดิบมีคุณภาพ และหาได้ในท้องถิ่น
            - ทักษะและฝีมือในการผลิต
            - มีช่องทางการตลาด

3.จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ (หลังการพัฒนา)
    ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม หลากหลายสี ใช้สอยสะดวกและเก็บรักษาง่าย  
4.ช่องทางการตลาด (สถานที่จำหน่าย /กลุ่มผู้บริโภค
    -ที่ทำการกลุ่ม
    -ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานอำเภอจักราช
    -งานแสดงสินค้าต่างๆทั้งในอำเภอและจังหวัด
5.ปัญหา /อุปสรรค/ที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
    -สีย้อมราคาแพง
    -วัตถุดิบไม่เพียงพอในบางช่วง
    -ขาดจักรเย็บขอบผลิตภัณฑ์
6.ข้อเสนอแนะ
    ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครบทุกด้านทั้งด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการปลูกต้นไหลในหมู่บ้านมีวัตถุดิบให้เพียงพอ
7.รายชื่อผุ้ให้ข้อมูล
    ๑.นางประยูร        บังกระโทก         ตำแหน่ง       ประธานกลุ่ม
    ๒.นางสาวชะลอ    เรือนทอง          ตำแหน่ง        เลขานุการ

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์

image004


กลุ่มอาชีพบ้านสะพานถม  หมู่ 12
.................................................


ชื่อกลุ่มผู้ผลิตผลิตชุมชน  กลุ่มแม่บ้านสะพาถม
ชื่อผลิตภัณฑ์  หมูกระจก
ที่อยู่  44 บ้านสะพานถม หมู่ที่ 12 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ประธานกลุ่ม นางทิศนภา      บีพิมาย
ปีที่จัดตั้ง  2551  จำนวนกรรมการ   4  คน   จำนวนสมาชิก  5 คน
ปัญหา /แผนความต้องการในการพัฒนา
    1.ความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
        1.1 วิธีการ /กระบวนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
                               เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการและฝึกปฏิบัติและออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
        1.2 ผลจากกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่นรูปแบบ มาตรฐาน อื่น ๆ
            ผลิตภัณฑ์มีจำนวนเพิ่มขึ้น และมีความอร่อย รูปแบบสวยงาม  มูลค่าเพิ่มขึ้น
    2.ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
            -  เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต
            - วัตถุดิบมีคุณภาพ และหาได้ในท้องถิ่นและราคาต่ำ
            - ทักษะและฝีมือในการผลิต
            - มีช่องทางการตลาด
    
3.จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ (หลังการพัฒนา)
    ผลิตภัณฑ์มีความอร่อย   ราคาถูก และมีช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้น

4.ช่องทางการตลาด (สถานที่จำหน่าย /กลุ่มผู้บริโภค
    -ที่ทำการกลุ่ม
    -ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานอำเภอจักราช
    -งานแสดงสินค้าต่างทั้งในอำเภอและจังหวัด
5.ปัญหา /อุปสรรค/ที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
    -ขาดบุคลากรที่จะสืบสานภูมิปัญญาต่อ
    -ต้นทุนการผลิตสูง
6.ข้อเสนอแนะ
    ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครบทุกด้านทั้งด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด อย่างต่อเนื่อง และควบคุมราคาวัตถุดิบในการผลิต
7.รายชื่อผู้ให้ข้อมูล
    1.นางทิศนภา  บีพิมาย             ตำแหน่ง       ประธานกลุ่ม
    2.นางพัน       อิมน้อยมะดัน     ตำแหน่ง        รองประธาน

ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์

image005

ภาพถ่ายกิจกรรมตรวจติดตามการพัฒนาศักยภาพกลุ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่  2 )

โคมไฟจากเถาวัลย์

image001

กลุ่มอาชีพบ้านตะกุดเครือปลอก  หมู่ 3
       ตำบลจักราช  อำเภอจักราช
     จังหวัดนครราชสีมา
        โทร.08-4585-6289

 

สิ่งประดิษฐ์ร้อยลูกปัด

image003

กลุ่มอาชีพบ้านตะกุดเครือปลอก  หมู่ 3
       ตำบลจักราช  อำเภอจักราช
     จังหวัดนครราชสีมา
        โทร.09-0127-8141

 

                                  เสื่อทอพับจากต้นไหล                                 

image004

กลุ่มอาชีพหนองพลวง  หมู่ 8
       ตำบลจักราช  อำเภอจักราช
     จังหวัดนครราชสีมา
     โทร.08-4834-8046

 

 

หมูกระจก

image005

กลุ่มอาชีพบ้านสะพานถม  หมู่ 12
     ตำบลจักราช  อำเภอจักราช
   จังหวัดนครราชสีมา
    โทร.09-3084-8512

 


                                 

 

 

 

                          

 

 

รอข้อมูล

H

 

bรองเรยน  bแจง